XVIII sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 30.12.2019 r.

 

PORZĄDEK SESJI

/files/files/PORZADEK_SESJI%2839%29.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2019-2032

/files/files/Projekt_uchwaly_XVIII_WPF.pdf

/files/files/Uzasadnienie%285%29.pdf

/files/files/ZAL_NR_1%281%29.pdf

/files/files/ZAL_NR_2%281%29.pdf

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

/files/files/Projekt_uchwaly_XVII_BUDZET.pdf

/files/files/Uzasadnienie%284%29.pdf

/files/files/ZAL_NR_1.pdf

/files/files/ZAL_NR_2.pdf

/files/files/ZAL_NR_3.pdf

/files/files/ZAL_NR_4.pdf

/files/files/ZAL_NR_5.pdf

/files/files/ZAL_NR_6.pdf

/files/files/ZAL_NR_7.pdf

/files/files/ZAL_NR_8.pdf

3) wprowadzenia opłaty miejscowej

/files/files/Projekt_uchwaly_XVIII_4.pdf

4) ustalenia  wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

/files/files/Projekt_uchwaly_XVIII_8.pdf

5) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gołdap na lata 2020-2022

/files/files/Projekt_uchwaly_XVIII_5.pdf

/files/files/Projekt_uchwaly_XVIII_5_ZALACZNIK.pdf

6) przystąpienia Gminy Gołdap do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

/files/files/Projekt_uchwaly_XVIII_6.pdf

7) określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

/files/files/Projekt_uchwaly_XVIII_7.pdf

8) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gołdap na rok 2020

/files/files/Projekt_uchwaly_XVIII_9.pdf

/files/files/Projekt_uchwaly_XVIII_9_ZALACZNIK.pdf

 

7. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020-2036

/files/files/Projekt%20WPF%20na%20lata%202020-2036%282%29.pdf

8. uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2020 rok

/files/files/Projekt%20BUD%C5%BBETU%20na%202020%20rok%282%29.pdf

9. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

/files/files/Projekt_uchwaly_XVIII_3.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 12-12-2019 20:07:27