XXXIII sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 23.02.2021 r.

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20XXXIII%20SESJI.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20XXXIII%20SESJI.doc

ZAOPINIOWANIE UCHWAŁ W SPRAWACH:

  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021– 20

/files/files/Projekt%20zmian%20WPF%20NA%202021%2010.02.2021%281%29.pdf

2. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

/files/files/Projekt%20zmian%20Uchwa%C5%82a%20ws%20zmian%20w%20bud%C5%BCecie%20na%202021%2010.02.2021%281%29.pdf

3. zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Gołdapi uprawnienia do ustalania  cen i opłat za korzystanie z nich

/files/files/UCHWA%C5%81A%20RM%20w%20zasad%20OK%281%29.pdf

/files/files/UCHWA%C5%81A%20RM%20w%20zasad%20OK%281%29.doc

4. przystąpienia do sporządzenia  zmiany  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gołdap

/files/files/UCHWA%C5%81A%20RM%20o%20przyst%C4%85pieniu%20zmiana%20STUDIUM%281%29.pdf

/files/files/UCHWA%C5%81A%20RM%20o%20przyst%C4%85pieniu%20zmiana%20STUDIUM%281%29.doc

5. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021”

/files/files/uchwa%C5%82a%20program%20bezdomno%C5%9Bci%20zwierzat%202021%281%29.pdf

/files/files/uchwa%C5%82a%20program%20bezdomno%C5%9Bci%20zwierzat%202021%281%29.doc

6. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Gołdap do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”

/files/files/UCHWA%C5%81A%20NR%281%29.pdf

/files/files/UCHWA%C5%81A%20NR%281%29.docx

7. desygnowania przedstawiciela Gminy Gołdap do Rady Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku

/files/files/uchwa%C5%82a.przedstawicielpdf%281%29.pdf

/files/files/uchwa%C5%82a%283%29.doc

8. rozpatrzenia skargi z dnia 7 września 2020 r.

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20-%20skarga%20samoch%C3%B3docx%281%29.pdf

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20-%20skarga%20samoch%C3%B3docx%281%29.docx

9. rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.

/files/files/projekt%20uchwa%C5%82y%20pytycja%20szczepionki%281%29.pdf

/files/files/projekt%20uchwa%C5%82y%20pytycja%20szczepionki%281%29.docx

10. rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2020 r.

/files/files/projekt%20uchwa%C5%82y%20obrona%20prawdy%281%29.pdf

/files/files/projekt%20uchwa%C5%82y%20obrona%20prawdy%281%29.docx

11. przekazania skargi z dnia 18 stycznia 2021 r.

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20-%20ustronie%281%29.pdf

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20-%20ustronie%281%29.docx

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-02-2021 17:15:24
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 15-02-2021 17:15:45