XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 16.07.2021 r.

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20XXXIX%20SESJI%281%29.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20XXXIX%20SESJI%281%29.doc

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021-2036

/files/files/Projekt%20Uchwa%C5%82y%20w%20sprawie%20zmian%20WPF%2007.07.2021%20r%281%29.pdf

2. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

/files/files/Projekt%20Uchwa%C5%82%20ws%20zmianw%20bud%C5%BCecie%20Gminy%20na%202021%20r%2007.07.2021%281%29.pdf

3. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zarządzenia poboru opłaty uzdrowiskowej
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

/files/files/inkasenci%20-%20projekt%20uchwa%C5%82y%281%29.pdf

/files/files/inkasenci%20-%20projekt%20uchwa%C5%82y%281%29.docx

/files/files/inkasenci%20-%20projekt%20uchwa%C5%82y%20-%20autoporawka.docx

/files/files/inkasenci%20-%20projekt%20uchwa%C5%82y%20-%20autoporawka.pdf

4. zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

/files/files/Statut%20OPS%281%29.pdf

/files/files/Statut%20OPS%281%29.doc

5. upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

/files/files/upowa%C5%BCnienie%20OPS%281%29.pdf

/files/files/upowa%C5%BCnienie%20OPS%281%29.docx

6. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gołdap

/files/files/uchwa%C5%82a%20stypendia-%20zmiana%20regulaminu%281%29.doc

/files/files/uchwa%C5%82a%20stypendia-%20zmiana%20regulaminu%283%29.pdf

7. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gołdap na rok szkolny 2021/2022

/files/files/Paliwo%202021-2022%281%29.pdf

/files/files/Paliwo%202021-2022%281%29.docx

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 13-07-2021 13:25:09
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 16-07-2021 10:07:46