Zarządzenie Nr 1/I/2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi w sprawie wprowadzenie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 9 stycznia 2015r.

Zarządzenie Nr 1/I/2015

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

z dnia 09 stycznia 2015r.

Na podstawie § 14 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/194/2009 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 stycznia 2009r w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, zarządzam co następuje :

§ 1 Ustala się Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2 Traci moc zarządzenie Nr 1/II/2013 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 01 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Agnieszka Iwanowska

 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/I/2014

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

z dnia 09 stycznia 2015r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1 Regulamin organizacyjny określa zasady wewnętrznej organizacji, zakres działania zatrudnionych pracowników oraz strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

§ 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gołdapi;
 2. Ośrodku - należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi;
 3. Dyrektorze OPS - należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi;
 4. Komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć stanowisko pracy, wydział lub dział.

§ 3 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną gminną jednostką budżetową, nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną do realizacji zadań własnych gminy i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto realizuje zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

2. Ośrodek, jako jednostka organizacyjna gminy, finansowany jest ze środków własnych gminy oraz środków przekazywanych przez administrację rządową na realizację zadań zleconych.

3. Ośrodek pokrywa wydatki bezpośrednio ze swojego budżetu będącego częścią składową budżetu Gminy, a pobrane dochody odprowadza na odpowiedni rachunek dochodów gminy.

4. Siedzibą Ośrodka jest miasto Gołdap.

5. Terenem działania Ośrodka jest obszar Miasta i Gminy Gołdap.

6. Ogólny nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka oraz nad realizacją zadań własnych gminy sprawuje Burmistrz Gołdapi.

7. W sprawach zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Warmińsko - Mazurski.

§ 4 Ośrodek realizuje zadania określone w następujących aktach prawnych:

 1. Ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.),
 2. Ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.),
 3. Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.),
 4. Ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863),
 5. Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 6. Ustawie z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 45, poz. 391 z późn. zm.),
 7. Ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r., poz. 1456 z późn. zm.),
 8. Ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r., poz. 567 z późn. zm.),
 9. Ustawie z 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005r. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.),
 10. Ustawie z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r., poz. 1228 z późn. zm.),
 11. Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r., Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),
 12. Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późn. zm.),
 13. Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.)
 14. Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r., poz. 1356 z późn. zm.),
 15. Ustawa z dnia z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r., poz. 124 z późn. zm.),
 16. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
 17. Ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014r., poz. 1206 z późn. zm.),
 18. Ustawie z dnia 12 grudnia 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013r., poz. 1650 z późn. zm.),
 19. Ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013r., poz. 1442 z późn. zm.),
 20. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.),
 21. Ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.)
 22. Ustawie z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011r., Nr 43, poz. 225 z późn. zm.),
 23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006r., Nr 94 poz. 651 z późn. zm.),
 24. Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.),
 25.  Innych przepisach prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek,
 26.  Statucie Ośrodka,
 27.  Uchwałach Rady Miejskiej w Gołdapi,
 28.  Zarządzeniach Burmistrza Gołdapi,
 29.  Porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w celu wykonywania innych zadań statutowych ośrodka.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Ośrodka

§ 5 Celem Ośrodka w szczególności jest:

 1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie,
 2. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 3. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz dodatki mieszkaniowe,
 4. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych przepisami prawa świadczeń,
 5. realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 6. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
 7. praca socjalna, rozumiana, jako działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

§ 6 Do zadań Ośrodka należy:

I. W zakresie zadań własnych gminy:

1.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

2.      przyznawanie i udzielanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

3.      podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

4.      współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, a także upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach,

5.      realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a w szczególności

¾    tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

¾    prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

¾    opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

¾    prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia;

6.      realizacja zadań własnych gminy, określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

II. W zakresie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym:

1.      koordynowanie opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. rozwiązywania problemów społecznych,

2.      koordynowanie opracowania i realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,

3.      sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej,

4.      udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

5.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

6.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

7.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

8.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości, uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

9.      przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

10.   opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

11.   prowadzenie pracy socjalnej,

12.   organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

13.   kierowanie do placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub w mieszkaniach chronionych,

14.   realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w tym tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

15.   koordynowanie opracowania i realizacji programu wsparcia rodziny,

16.   dożywianie dzieci,

17.   sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

18.   kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

19.   pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

20.   sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie Warmińsko - Mazurskiemu również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,

21.  przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

22.  opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

III. W zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

1.      organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

3.      rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

4.      realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

5.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej,

6.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy otrzymali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7.      wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki,

8.      realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

9.      realizacja dodatków energetycznych.

§ 7. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Cywilnego.

2. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

§ 8 Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie gminy organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych.

§ 9 Zakresy zadań wspólne dla wszystkich stanowisk pracy:

 1. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej, należytej, terminowej, starannej i bezstronnej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wsparcia rodziny, przeciwdziałania przemocy, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz dodatków mieszkaniowych;
 2. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji;
 3. Wykonywanie zarządzeń i poleceń Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej;
 4. Przestrzeganie regulaminu pracy, czasu pracy i ustalonego porządku;
 5. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami oraz kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy;
 6. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 7. Współdziałanie z organizacjami realizującymi zadania statutowe Ośrodka;
 8. Organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony informacji niejawnych;
 9. Dbanie o dobro pracodawcy, ochrony mienia, zachowanie tajemnicy, której ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
 10. Przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej w tym udział w szkoleniach i egzaminach sprawdzających;
 11. Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w różnych formach samokształcenia;
 12. Dbanie o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.
 13. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie funkcjonowania i zadań Ośrodka;
 14. Współdziałanie z innymi jednostkami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi, charytatywnymi oraz związkami wyznaniowymi w zakresie realizacji zadań Ośrodka;
 15. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
 16. Terminowe opracowywanie wymaganych sprawozdań statystycznych;
 17. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji przed zniszczeniem;
 18. Coroczne przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji;
 19. Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa oraz Kodeksu Etyki Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi;
 20. Wykonywanie innych zadań zgodnie z kompetencją Rady Miejskiej, Burmistrza i Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 10 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz.

3. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.

4. Dyrektor Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków, w tym również do występowania i prowadzenia spraw przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika postępowania.

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna Ośrodka

§ 11 1. Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi przedstawia się następująco:

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, któremu bezpośrednio podlegają pracownicy Wydziału Pomocy Środowiskowej, Asystentury Rodziny i Usług Opiekuńczych oraz Wydziału Obsługi;
 2. Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, któremu bezpośrednio podlegają pracownicy Wydziału Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych;
 3. Główny Księgowy nadzorujący jednocześnie pracę Wydziału Finansów;

2. Szczegółowe struktury zatrudnienia określa załącznik Nr 1 do regulaminu.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej jest czynny w dni robocze w godzinach 7.15 do 15.15.

§ 12 1. Dyrektor Ośrodka kieruje pracą Ośrodka, a w szczególności do jego zadań należy:

 1. Prowadzenie Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy na zasadach określonych zarządzeniami Burmistrza;
 3. Realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
 4. Realizacja zadań wynikających z realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy;
 5. Ustalanie regulaminu pracy Ośrodka oraz innych aktów wewnętrznego zarządzania;  
 6. Przedstawianie Radzie Miejskiej corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka;
 7. Załatwianie skarg i wniosków;
 8. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, zakładami pracy, fundacjami, instytucjami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych ośrodka;
 9. Planowanie środków finansowych na świadczenie środowiskowej pomocy społecznej, pomocy instytucjonalnej, opiekuńczo - wychowawczej, wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;
 10. Programowanie i nadzorowanie działań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych;
 11. Prowadzenie analiz w zakresie efektywności działań statutowych ośrodka;
 12. Nadzór nad właściwym i terminowym prowadzeniem obowiązujących sprawozdań, meldunków i oceny potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
 13. Organizowanie działalności socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji i rodzin wymagających pomocy społecznej;
 14. Przedkładanie właściwym organom wniosków wynikających z działalności organizacyjno - diagnostycznej Ośrodka;
 15. Analiza wniosków dotyczących polityki społecznej wysuniętych przez pracowników socjalnych, organizacje pozarządowe, samorządy, instytucje;
 16. Przeprowadzanie analizy w zakresie potrzeb szkoleniowych pracowników Ośrodka i ich realizacja;
 17. Koordynacja i pozyskiwanie funduszy EFS i innych;
 18. Ocena i kontrola pracy pracowników Ośrodka;
 19. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka;
 20. Ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla pracowników Ośrodka;
 21. Organizacja pracy, sprawne funkcjonowanie i koordynacja działalności Wydziału Obsługi;
 22. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.
 23. Zarządzanie Wydziałem Pomocy Środowiskowej, Asystentury Rodziny i Usług Opiekuńczych i Wydziału Obsługi zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 24. Organizowanie pracy, sprawne funkcjonowanie i koordynowanie pracy Wydziałów;
 25. Planowanie środków finansowych na świadczenie środowiskowej pomocy społecznej, pomocy instytucjonalnej, opiekuńczo – wychowawczej oraz usług opiekuńczych;
 26. Programowanie i nadzorowanie działań w zakresie pomocy społecznej;
 27. Programowanie i nadzorowanie działań w zakresie wspierania rodziny;
 28. Programowanie i nadzorowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy;
 29. Prowadzenie analiz w zakresie efektywności działań pomocy społecznej;
 30. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza;
 31. Nadzór nad właściwym i terminowym prowadzeniem obowiązujących sprawozdań, meldunków i oceny potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
 32. Analiza wniosków dotyczących polityki społecznej wysuniętych przez pracowników socjalnych, organizacje pozarządowe, samorządy, instytucje;
 33. Przeprowadzanie analizy w zakresie potrzeb szkoleniowych pracowników Wydziału i nadzór nad ich realizacją;
 34. Inspirowanie i motywowanie pracowników do podejmowania procesu samokształcenia;
 35. Inicjowanie stosowania nowych metod i narzędzi pracy pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS;
 36. Programowanie działań oraz harmonogramu pracy opiekunek;
 37. Sporządzanie miesięcznych zestawień usług opiekuńczych na koniec każdego miesiąca oraz sporządzanie innych sprawozdań dotyczących usług opiekuńczych;
 38. Regularne naliczanie oraz bieżące rozliczanie się z należności za świadczone usługi opiekunek;

§ 13. Do zadań Zastępcy Dyrektora Ośrodka należy w szczególności:

 1. Prowadzenie Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności;
 2. Organizacja pracy, sprawne funkcjonowanie i koordynacja działalności Ośrodka;
 3. Organizacja pracy, sprawne funkcjonowanie i koordynacja działalności Wydziału Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych;
 4. Realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
 5. Przedstawianie Radzie Miejskiej corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka w zastępstwie Dyrektora;
 6. Załatwianie skarg i wniosków;
 7. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, zakładami pracy, fundacjami, instytucjami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych ośrodka;
 8. Planowanie środków finansowych na świadczenie środowiskowej pomocy społecznej, pomocy instytucjonalnej, opiekuńczo - wychowawczej, wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;
 9. Programowanie i nadzorowanie działań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych;
 10. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza lub Dyrektora Ośrodka;
 11. Prowadzenie analiz w zakresie efektywności działań statutowych ośrodka;
 12. Nadzór nad właściwym i terminowym prowadzeniem obowiązujących sprawozdań, meldunków, oceny potrzeb w zakresie pomocy społecznej
 13. Organizowanie działalności socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji i rodzin wymagających pomocy społecznej;
 14. Przedkładanie właściwym organom wniosków wynikających z działalności organizacyjno - diagnostycznej Ośrodka;

15.  Analiza wniosków dotyczących polityki społecznej wysuniętych przez pracowników socjalnych, organizacje pozarządowe, samorządy, instytucje;

 1. Przeprowadzanie analizy w zakresie potrzeb szkoleniowych pracowników Ośrodka i ich realizacja;
 2. Koordynacja i pozyskiwanie funduszy EFS i innych;
 3. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka;
 4. Ocena i kontrola pracy pracowników Ośrodka;
 5. Ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla pracowników Ośrodka;
 6. Wykonywanie innych zadań zleconych i poleceń Dyrektora lub Burmistrza.

§ 14 Zastępca Dyrektora Ośrodka odpowiada przed Dyrektorem Ośrodka, a w razie jego nieobecności przed Burmistrzem.

§ 15 1. Nadzór nad Wydziałem Finansowym pełni Główny Księgowy.

2. W skład Wydziału Finansowego wchodzą następujące stanowiska:

¾    Główny Księgowy,

¾    księgowy – kasjer,

¾    księgowy ds. administracyjnych i kadrowo-płacowych.

3. Do zadań Głównego Księgowego należą sprawy z zakresu kompleksowego planowania budżetu w zakresie finansowym i rzeczowym Ośrodka, sporządzania, analizowania, oceny sprawozdawczości budżetowej oraz kontroli realizacji budżetu, obsługi finansowo - księgowej i gospodarczej, a w szczególności:

 1. Dokonywanie bieżącej oceny i analizy realizacji budżetu Ośrodka;
 2. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 3. Organizowanie, sporządzanie dokumentacji, jej obiegu, archiwizowania i kontroli w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochrony mienia będącego w posiadaniu jednostki;
 4. Bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej, w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych;
 5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 6. Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
 7. Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości;
 8. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na: wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki, zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia rozliczeń spornych oraz spłat zobowiązań;
 9. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz blokowanie planowanych wydatków w przypadku stwierdzenia niegospodarności, opóźnień w realizacji zadań i niezgodności z planem finansowym;
 10. Analiza środków przydzielonych z budżetu;
 11. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;
 12. Opracowywanie projektów budżetu i układu wykonawczego budżetu.
 13. Opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz;
 14. Koordynacja prac w zakresie opracowania budżetu jednostki, szczegółowego układu wykonawczego, koordynacja prac planistycznych;
 15. Wykonywanie funkcji dysponenta środkami budżetu, sporządzania wymaganych sprawozdań z wykonywania budżetu, środków pozabudżetowych;
 16. Obsługa finansowo - księgowa w zakresie budżetu i środków pozabudżetowych;
 17. Opiniowanie projektów aktów prawnych Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej oraz działań rodzących skutki finansowe;
 18. Gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi oraz współpraca i współdziałanie w tym zakresie z pozostałymi stanowiskami pracy;
 19. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
 20. Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 21. Nadzorowanie właściwego i terminowego rozliczania inwentaryzacji;
 22. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania;
 23. Wnioskowanie zmian w planie dochodów i wydatków;
 24. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów wystawianych w ramach kompetencji oraz ich dekretowanie zgodnie z przyjętymi zasadami;
 25. Prowadzenie rozliczeń z działalności ZFŚS;
 26. W zakresie realizacji zadań merytorycznych główny księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi OPS.

4. Do zadań księgowego – kasjera należy:

 1. Prowadzenie kasy Ośrodka Pomocy Społecznej;
 2. Przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych i odprowadzanie ich do banku;
 3. Podejmowanie czekiem gotówki z rachunków bankowych OPS;
 4. Sporządzanie raportów kasowych;
 5. Wypłata zasiłków z pomocy społecznej, zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, energetycznych i wynagrodzeń w ustalonych terminach wypłaty;
 6. Uzgadnianie wydatków i dochodów budżetowych z rachunkiem bankowym;
 7. Dekretacja dokumentów finansowo - księgowych, księgowanie dokumentów w programie PUMA – Nowa Gmina;
 8. Księgowanie dochodów budżetowych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej;
 9. Uzgadnianie sald księgowych oraz wpłat z zakresu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej z Urzędem Miejskim i innych dochodów ;
 10. Prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia OPS w księgach inwentarzowych;
 11. Przyjmowanie faktur, stemplowanie i przekazanie zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentów;
 12.  Uzgadnianie miesięczne sald księgowych.
 13. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
 14. Dokonywanie przelewów przy pomocy programu komputerowego;
 15. Ewidencjonowanie i księgowanie wydatków strukturalnych;
 16. Prowadzenie ewidencji decyzji na okresy zasiłkowe funduszu alimentacyjnego;
 17. Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro;
 18. Rozliczanie paliwa;
 19. Ubezpieczenie mienia OPS;
 20. Sporządzanie i przekazanie rocznej deklaracji na podatek od nieruchomości;
 21. Zastępstwa w razie nieobecności księgowego ds. administracyjnych i kadrowo – płacowych w części dotyczącej: sporządzanie list płac, zestawień wynagrodzeń, dokumentacji potrąceń;
 22. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora OPS.

5. Do zadań księgowego ds. administracyjnych i kadrowo - płacowych należy:

 1. Zakładanie, prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników;
 2. Prowadzenie pełnej kartoteki osobowej poszczególnych pracowników;
 3. Sporządzanie sprawozdań z zakresu kadr i płac na potrzeby OPS i GUS;
 4. Sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilno - prawnych;
 5. Wystawianie świadectw pracy oraz zaświadczeń niezbędnych pracownikom;
 6. Wydawanie skierowań na badania lekarskie;
 7. Ewidencjonowanie danych z zakresu dyscypliny pracy – absencje, nagrody, kary itp.
 8. Ewidencjonowanie obecności pracowników OPS, przygotowanie planu urlopów;
 9. Ewidencjonowanie kart szkoleń oraz prowadzenie ewidencji i wystawianie delegacji;
 10. Sporządzanie list płac;
 11. Naliczanie składek ZUS dla poszczególnych pracowników;
 12. Sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania przelewów składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzeń na indywidualne konta pracowników oraz innych potrąceń z list płac;
 13. Sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS;
 14. Obsługa modułów Kadry i Płace programu PUMA – Nowa Gmina oraz programu PŁATNIK;
 15. Dekretacja i księgowanie dokumentów finansowo - księgowych z ZFŚS;
 16. Opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Ośrodka dotyczących spraw z zakresu wynagradzania pracowników, oceny okresowej, szkoleń; ZFŚS i innych;
 17. Przyjmowanie faktur, stemplowanie i przekazanie zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentów;
 18. Dokonywanie przelewów przy pomocy programu komputerowego;
 19. Dokonywanie zamówień na druki z przeznaczeniem na realizację pracy Ośrodka;
 20. Przeprowadzanie rocznego spisu z natury – inwentaryzacja;
 21. W razie nieobecności kasjerki obsługa kasy Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z terminem wypłat i wykonywanie innych czynności związanych z funkcjonowaniem kasy;
 22. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka.

§ 16 Zadania Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych:

1. Nadzór nad działalnością Wydziału Pomocy Środowiskowej, Asystentury Rodzin i Usług Opiekuńczych pełni Dyrektor.

2. W Wydziale Pomocy Środowiskowej, Asystentury Rodzin i Usług Opiekuńczych wyodrębnia się:

- Dział Pomocy Środowiskowej,

- Dział Asystentury Rodzin,

- Dział Usług Opiekuńczych.

3. Do zadań pracowników Działu Pomocy Środowiskowej należy:

 1. Praca socjalna;
 2. Dokonywanie analiz oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 4. Pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 5. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 8. Inspirowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 10. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej;
 11. Kompletowanie i sporządzanie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczenia z pomocy społecznej oraz wnioskowanie o zakresie i formie pomocy osobom i rodzinom zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i przepisami wykonawczymi;
 12. Realizacja świadczeń;
 13. Rozpatrywanie spraw osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz prowadzenie w tych sprawach postępowań;
 14. Uczestniczenie w spotkaniach grup roboczych Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego;
 15. Coroczne sporządzanie projektu budżetu na realizację zadań pomocy społecznej w zakresie zadań własnych i zleconych uwzględniając swój rejon działania, analiza realizacji wypłaconych świadczeń, dbałość wydatkowanych kwot z wielkością przydzielonego budżetu;
 16. Opracowywanie i realizacja projektów socjalnych;
 17. Obsługa programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej w tym programu POMOST;
 18. Wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb rejonu oraz programów rządowych;
 19. Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej;
 20. Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z udzielonych świadczeń w rejonie;
 21. Doraźne zastępstwa za innych pracowników;
 22. Prowadzenie dodatkowych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka, Burmistrza dotyczących działalności Ośrodka.

4. Do zadań pracowników Działu Asystentury Rodziny należy:

1. Prowadzenie pracy z rodziną za jej zgodą i przy jej aktywnym udziale motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną.

2. Praca z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w miejscu ich zamieszkania.

3.Opracowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego monitorowania przeprowadzanych działań.

4. Przygotowanie wraz z członkami rodziny planu pracy z rodziną określającego cel, spodziewane efekty, zakres działań oraz role wszystkich osób, których dotyczy plan pracy z rodziną, w przezwyciężaniu kryzysu w rodzinie.

5.Prowadzenie pracy z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu przez rodzinę wskazanym.

6. Prowadzenie pracy z rodziną także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

7.Udzielanie poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe.

8.Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.

9.Współpraca z jednostkami administracji samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

10. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.

11. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej planu pracy z rodziną.

12. Współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie rozwiązywania problemów rodziny.

13. Prowadzenie dokumentacji niezbędnej do ewidencji czasu pracy i efektów pracy z rodziną.

14. Uczestniczenie w spotkaniach grup roboczych Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego;

15.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

5. Do zadań opiekunek świadczących usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze należy:

 1. Udzielanie pomocy osobom objętym pomocą w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, załatwianiu spraw urzędowych z zakresu spraw bytowych;
 2. Współpraca z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, lekarzami rodzinnymi, Poradnią Zdrowia Psychicznego i pielęgniarkami środowiskowymi;
 3. Wykonywanie w domu podopiecznego czynności pielęgnacyjnych, do których należy: przesłanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej i osobistej, mycie, czesanie, kąpanie i ubieranie chorego, układanie chorego w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, pielęgnacja zlecona przez lekarza - po uprzednim instruktażu;
 4. Wykonywanie czynności gospodarczych, do których należy: zakupywanie artykułów spożywczych i niezbędnych do egzystencji podopiecznego artykułów przemysłowych, zapewnienie posiłków (w tym, co najmniej raz dziennie posiłku gorącego), karmienie - o ile stan zdrowia wymaga tej czynności, utrzymywanie w czystości otoczenia podopiecznego, dokonywanie bieżących porządków w używanej przez niego części mieszkania, utrzymanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych oraz innego sprzętu i urządzeń sanitarnych (miednicy, kaczki, basenu, wanny, nocnika, sedesu), pranie;
 5. Zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept lekarskich;
 6. Załatwianie innych spraw na życzenie podopiecznego lub polecenie przełożonego (np.: opłacanie należności za czynsz, rachunków za energię itp.);
 7. Prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydanych pieniędzy codziennie lub w terminie wspólnie ustalonym;
 8. Podtrzymywanie psychofizycznej kondycji podopiecznych w tym: podtrzymywanie zainteresowań chorego, dostarczanie prasy, czytanie, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z najbliższym otoczeniem, wychodzenie na spacer, organizowanie czasu wolnego;
 9. W razie zgonu podopiecznego (w przypadku osoby samotnej lub nieobecności członków rodziny) wezwanie gospodarza domu lub sąsiada, wezwanie lekarza celem stwierdzenia zgonu, powiadomienie przełożonego;
 10. Prowadzenie kart pracy;
 11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

§ 17 1. Nadzór nad Wydziałem Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych pełni Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Celem nadania przejrzystości poszczególnym komórkom Wydziału nadaje się nazwy:

- Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego,

- Dział Dodatków Mieszkaniowych.

3. Do zadań Wydziału Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych w szczególności należy:

A. w zakresie świadczeń rodzinnych:

 1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
 2. Wydawanie i przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne;
 3. Wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie zasiłków dla opiekunów;
 4. Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego;
 5. Kompletowanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji;
 6. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych;
 7. Opracowywanie decyzji administracyjnych w sprawie zasiłku rodzinnego lub dodatków do tego zasiłku z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, na wskutek upływu okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania;
 8. Opracowywanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia opiekuńczego, tj. zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego;
 9. Opracowywanie decyzji administracyjnych w sprawie zasiłku dla opiekunów;
 10. Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
 11. Prowadzenie rejestru decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych;
 12. Rozpatrywanie spraw osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz prowadzenie w tych sprawach postępowań;
 13. Wprowadzanie i aktualizacja danych osobowych osób ubiegających się o świadczenie rodzinne, zaliczki alimentacyjnej i pobierających świadczenia w systemie informatycznym;
 14. Analiza i gromadzenie dokumentacji w sprawach świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych;
 15. Sporządzanie list wypłat i przelewów wypłaconych zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych oraz świadczeń opiekuńczych i alimentacyjnych oraz potwierdzanie ich zgodności z decyzjami administracyjnymi i terminowe przekazywanie do dalszej realizacji;
 16. Naliczanie i odprowadzanie należnych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych;
 17. Przestrzeganie realizacji planów budżetowych;
 18. Planowanie świadczeń i sprawozdawczość;
 19. Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w zakresie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w przypadku podjęcia pracy członka rodziny poza granicami RP.
 20. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora OPS.

B. W zakresie funduszu alimentacyjnego:

1.      Przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o świadczenia alimentacyjne;

2.      Kompletowanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji;

3.      Prowadzenie postępowania w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

4.      Przygotowywanie projektów decyzji dotyczących wypłaty, wstrzymania, zmiany wysokości lub wstrzymania wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

5.      Przygotowywanie projektów decyzji w sprawie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

6.      Współpraca z instytucjami prowadzącymi sprawy osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych i organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom alimentacyjnym;

7.      Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych: przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie od dłużników alimentacyjnych oświadczeń majątkowych;

8.      Obsługa programu komputerowego w zakresie świadczeń alimentacyjnych, wprowadzanie danych do systemu;

9.      Prowadzenie rejestru wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń alimentacyjnych;

10.  Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w zakresie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku podjęcia pracy członka rodziny poza granicami RP;

11.  Sporządzanie zestawień dotyczących wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz innych zleconych przez głównego księgowego;

12.  Prowadzenie zbioru przepisów w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

13.  Przygotowywanie projektów tytułów wykonawczych obejmujących należności wynikające z decyzji w sprawie zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

14.  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora OPS.

C. W zakresie dodatków mieszkaniowych:

1.      Wydawanie wniosków na przyznanie dodatku mieszkaniowego;

2.      Przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z niezbędnymi dokumentami, rozpatrywanie wniosków, prowadzenie ewidencji wniosków;

3.      Prawidłowe naliczanie wysokości dodatków mieszkaniowych;

4.      Przygotowywanie i opracowywanie decyzji administracyjnych o przyznaniu bądź odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego;

5.      Wydawanie wniosków na przyznanie dodatku energetycznego;

6.      Przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku energetycznego wraz z niezbędnymi dokumentami, rozpatrywanie wniosków, prowadzenie ewidencji wniosków;

7.      Prawidłowe naliczanie wysokości dodatku energetycznego;

8.      Przygotowywanie i opracowywanie decyzji administracyjnych o przyznaniu bądź odmowie przyznania dodatku energetycznego;

9.      Prowadzenie ewidencji przyznanych dodatków, ryczałtów oraz ewidencjonowanie dodatków należnych zarządcom i administratorom budynków;

10.  Sporządzanie list wypłat i przelewów przyznanych dodatków mieszkaniowych, terminowe przekazanie do dalszej realizacji oraz potwierdzanie ich zgodności z decyzjami administracyjnymi;

11.  Rozpatrywanie spraw osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz prowadzenie w tych sprawach postępowań;

12.  Terminowe sporządzanie sprawozdań oraz sporządzanie projektu budżetu na realizację zadań;

13.  Analiza realizacji wypłat dodatków mieszkaniowych;

14.  Przygotowywanie corocznej archiwizacji dokumentacji;

15.   Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem;

16.  Wykonywanie innych poleceń zleconych przez Dyrektora OPS.

§ 18 1. Nadzór nad działalnością Wydziału Obsługi pełni Dyrektor Ośrodka.

2. W skład Wydziału Obsługi wchodzą następujące stanowiska:

¾    sekretarka,

¾    sprzątaczka – goniec,

¾    kierowca – goniec,

¾    pomoc administracyjna.

3. Do zadań sekretarki należy:

 1. Prowadzenie i obsługa sekretariatu OPS;
 2. Obsługa poczty elektronicznej OPS;
 3. Obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych;
 4. Przyjmowanie oraz wysyłanie korespondencji;
 5. Przekazywanie korespondencji odpowiednim Wydziałom Ośrodka;
 6. Odbieranie korespondencji z Urzędu Miasta w Gołdapi;
 7. Dokonywanie, ewidencjonowanie i wydawanie zakupów materiałów biurowych oraz artykułów przemysłowych;
 8. Rejestr i zamawianie pieczątek, którymi posługują się pracownicy Ośrodka;
 9. Przestrzeganie i nadzorowanie regulaminu obiegu dokumentów;
 10. Nadzór nad archiwum w OPS;
 11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora OPS.

4. Kierowca – goniec posiada następujący zakres zadań:

1.      Wykonywanie obowiązków kierowcy samochodu służbowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zgodnie z udzielonym upoważnieniem;

2.      Dbanie o stan techniczny i ogólny wygląd pojazdu;

3.      Dokonywanie przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami instrukcji pojazdu;

4.      Rozliczanie na bieżąco zużycia paliwa i systematyczne prowadzenie kart drogowych;

5.      Utrzymanie w należytym stanie miejsca garażowania pojazdu oraz zabezpieczenie go przed włamaniem: bieżące sprzątanie, utrzymanie w należytym stanie części zamiennych oraz opon (zapasowych, letnich i zimowych);

6.      Wykonywanie prac gospodarczych;

7.      Wykonywanie napraw i drobnych remontów w Ośrodku;

8.      Zamiatanie i sprzątanie posesji;

9.      Grabienie i usuwanie liści;

10.  Odśnieżanie terenu posesji jak również chodnika przylegającego do posesji;

11.  Posypywanie chodników piaskiem lub solą;

12.  Zaopatrywanie Ośrodka Pomocy Społecznej w materiały biurowe;

13.  Doręczanie korespondencji za dowodem doręczenia i bez dowodu doręczenia na terenie miasta Gołdapi;

14.  Awizowanie korespondencji u odbiorcy w przypadku nieobecności adresata;

15.  Terminowe rozliczanie się z pobranej korespondencji;

16.  Współpraca z sekretarką w celu prawidłowego wykonywania zadań;

17.  Dostarczanie dokumentów wychodzących z OPS do instytucji powiatowych i gminnych na terenie miasta Gołdap;

18.  Realizacja zadań związanych z Regulaminem używania symboli narodowych – flagi państwowej w Ośrodku;

19.  Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Ośrodka.

5. Do zadań sprzątaczki - gońca należy:

1.      Codzienne sprzątanie (zmywanie, mycie parapetów, bieżąca konserwacja podłóg) wewnątrz budynku, w tym ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń biurowych, pomieszczeń socjalnych, toalet);

2.      Mycie okien, drzwi i ścian wg potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy do roku we wszystkich pomieszczeniach;

3.      Mycie wejść do obiektu według potrzeb;

4.      Codzienne usuwanie śmieci z koszy i wymiana worków oraz czyszczenie koszy;

5.      Codzienne mycie pomieszczeń socjalnych w tym mycie zlewów, stolików, szafek, parapetów, podłóg oraz kuchni elektrycznych;

6.      Bieżące uzupełnianie mydła, papieru do rąk i papieru toaletowego w toaletach;

7.      Zamiatanie i sprzątanie posesji – codziennie;

8.      Grabienie i usuwanie liści;

9.      Odśnieżanie terenu posesji jak również chodnika przylegającego do posesji;

10.  Posypywanie chodników piaskiem lub solą;

11.  Utrzymanie w należytym stanie urządzeń i przedmiotów służących do sprzątania;

12.  Zabezpieczenie budynku po zakończonej pracy (zamknięcie pomieszczeń, zamknięcie okien, sprawdzenie wyłączenia oświetlenia, włączenie alarmu);

13.  Doręczanie korespondencji za dowodem doręczenia i bez dowodu doręczenia na terenie miasta Gołdapi;

14.  Awizowanie korespondencji u odbiorcy w przypadku nieobecności adresata;

15.  Terminowe rozliczanie się z pobranej korespondencji;

16.  Współpraca z sekretarką w celu prawidłowego wykonywania zadań;

17.  Dostarczanie dokumentów wychodzących z OPS do instytucji powiatowych i gminnych na terenie miasta Gołdap;

18.  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Do zadań pomocy administracyjnej należy:

 1. Opieka, nadzór oraz wdrażanie programów specjalistycznych i antywirusowych.
 2. Podstawowa konserwacja sprzętu komputerowego.
 3. Administrowanie serwerami, siecią oraz systemami informatycznymi.
 4. Prowadzenie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego.
 5. Nadzór nad robieniem kopii danych.
 6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

ROZDZIAŁ IV

Tryb wykonywania kontroli zewnętrznej i wewnętrznej

§ 19 1. System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną.

2. Kontrolę wewnętrzną sprawują:

- Dyrektor Ośrodka,

- Zastępca Dyrektora Ośrodka,

- Główny Księgowy,

- inne osoby na podstawie udzielonego im upoważnienia.

3. Kontrolę zewnętrzną wykonują:

- Wojewoda Warmińsko – Mazurski,

- Burmistrz Gołdapi,

- Skarbnik Gminy,

- Inne instytucje i organy upoważnione do przeprowadzenia kontroli.

4. Kontrola ma na celu:

- Zapewnienie bieżącej i pełnej informacji służącej Dyrektorowi do doskonalenia działania;

- Zbadania zgodności załatwiania spraw oraz działania z obowiązującymi przepisami;

- Ocena efektywności i sprawności działania stanowisk pracy Ośrodka;

- Przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych;

- Badanie załatwiania skarg i wniosków obywateli;

- Badanie terminowości załatwiania spraw, prawidłowego stosowania przepisów;

- Zapewnienie przestrzegania dyscypliny pracy pracowników;

- Ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości;

- Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli własnej oraz organów kontroli zewnętrznej.

§ 20 1. Prowadzone kontrole wewnętrzne odnotowuje się w „Rejestrze kontroli” określając:

- datę przeprowadzonej kontroli;

- stanowisko objęte kontrolą;

- przedmiot kontroli;

- wynik kontroli;

- termin usunięcia nieprawidłowości;

- potwierdzanie wykonania zaleceń.

2. Z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej sporządza się protokół lub sprawozdanie zawierające fakty stanowiące podstawę do oceny stanowiska pracy, a w szczególności konkretne nieprawidłowości i uchybienia, ich przyczyny i skutki, jak również osiągnięcia i przykłady warte upowszechnienia.

§ 21 Koordynatorem działalności kontrolnej jest Dyrektor Ośrodka.

ROZDZIAŁ V

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

§ 22 Dyrektor podpisuje osobiście zarządzenia, decyzje, umowy, porozumienia, pisma, rozstrzygnięcia zastrzeżone do jego aprobaty w regulaminie, a w szczególności:

 1. Zarządzenia, ogłoszenia, okólniki - wynikające z bieżącej działalności Ośrodka;
 2. Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne;
 3. Materiały kierowane pod obrady Rady Miejskiej;
 4. Decyzje w sprawach kadrowych pracowników Ośrodka;
 5. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej - zgodnie z upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza;
 6. Pisma zastrzeżone do podpisu odrębnymi podpisami lub mające ze względu na swój charakter socjalne znaczenie;
 7. Dyrektor może upoważnić swoich pracowników do podpisywania korespondencji dotyczącej spraw pozostałych w zakresie działalności stanowisk pracy z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do osobistej akceptacji Dyrektora poza niniejszym Regulaminem;
 8. W przypadku nieobecności Dyrektora dokumenty i pisma podpisuje Zastępca Dyrektora;
 9. Czynności o charakterze przygotowawczym techniczno - kancelaryjnym i inne dokumenty niestanowiące rozstrzygnięcia spraw podpisują pracownicy stosownie do podziału czynności;
 10. Dokumenty przedstawione do podpisu Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora powinny być uprzednio podpisane przez stanowiska pracy, które merytorycznie dokumenty te opracowały;
 11. Przy podpisywaniu pism i decyzji należy stosować wzory pieczęci nagłówkowych i podpisowych ustalonych w instrukcji kancelaryjnej dla Urzędów Gmin stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 2006r. Nr 127, poz. 885 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ VI

ZASADY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW INDYWIDUALNYCH

§ 23 1. Indywidualne sprawy załatwiane są w terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego, ustawie o pomocy społecznej i przepisach wykonawczych, ustawie o świadczeniach rodzinnych, ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

2. Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania spraw kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

3. Odpowiedzialność za terminowe załatwianie indywidualnych spraw ponoszą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w odniesieniu do spraw załatwianych zgodnie z ustalonym zakresem czynności.

4. Sprawy wniesione do Ośrodka są ewidencjonowane w dzienniku korespondencji. 

§ 24 Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:

 1. Udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów;
 2. Uzupełnianie w miarę możliwości brakujących dokumentów we własnym zakresie;
 3. Informowanie zainteresowanych o stanie załatwienia sprawy;
 4. Zawiadomieniu zainteresowanego o przedłużeniu terminu załatwiania sprawy z równoczesnym podaniem przyczyny tego przedłużenia;
 5. Informowanie o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania od wydanych decyzji administracyjnych;
 6. Udzielanie informacji w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej i elektronicznej z zachowaniem ustawy o ochronie danych;
 7. Pracownicy załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności;
 8. Pracownik, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie podlega odpowiedzialności określonej w art. 38 kpa.  

ROZDZIAŁ VII

ZASADY PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKOW

§ 25 1. W sprawach skarg i wniosków przyjmują

- Dyrektor i Zastępca Dyrektora Ośrodka – w poniedziałki w godzinach 13.00 – 15.15, 

- Pracownicy Ośrodka - we wszystkie dni robocze w godzinach pracy Ośrodka.

Z przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków sporządzane są protokoły.

2. Dyrektor Ośrodka prowadzi teczkę „Analiza i ocena skarg i wniosków", w której rejestrowane są skargi i wnioski oraz odpowiedzi na nie.

3. Pracownicy, których działalności skarga dotyczy, mają obowiązek udostępnienia wszelkich dokumentów osobie sprawdzającej zasadność tej skargi.

4. Skarga nie może być przekazana do załatwienia pracownikowi, jeżeli zawarte w niej zarzuty dotyczą tego pracownika.

5. Projekty odpowiedzi na skargę przygotowują kierownicy i przedkładają do podpisu Dyrektorowi lub jego Zastępcy.

6. Wnioski dotyczące wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec pracowników, winnych stwierdzonych nieprawidłowości, przedkładane są Dyrektorowi.

7. Przy przyjmowaniu, rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków obywateli stosuje się dział VIII Kpa - skargi i wnioski.

8. Skargi należy załatwiać bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

§ 26 1. Każdy nowo przyjęty pracownik jest zapoznany z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do pracy.

2. Przyjęcie do wiadomości i stosowania postanowień regulaminu pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem. 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i aktów wykonawczych do Kodeksu pracy oraz innych przepisów prawa.

 

 

Załącznik Nr 1

do Regulaminu organizacyjnego

OPS w Gołdapi

Szczegółowa struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z uwzględnieniem stanowisk

 

Dyrektor

1 etat

Zastępca Dyrektora OPS

1 etat

Wydział Finansowy

Główny Księgowy

1 etat

Księgowy - kasjer

1 etat

Księgowy ds. administracyjnych i kadrowo - płacowych

1 etat

Wydział Pomocy Środowiskowej, Asystnetury Rodzin i Usług Opiekuńczych

Dział Pomocy Środowiskowej

11 etatów pracowników socjalnych

Dział Asystentury Rodziny

2 asystenci rodziny

Dział Usług Opiekuńczych

7 etatów

Wydział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

4 etaty

Dział Dodatków Mieszkaniowych

2 etaty

Wydział Obsługi

Sekretarka

1 etat

Sprzątaczka - goniec

1 etat

Kierowca – goniec

1 etat

Pomoc administracyjna

½ etatu

RAZEM

34,5 ETATÓW

 

 

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 10-01-2015 15:52:07
Autor edycji: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data edycji: 10-01-2015 15:55:43