Zarządzenie Nr 2/I/2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia ceny jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

ZARZĄDZENIE NR 2/I/2015

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

z dnia 09 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia ceny jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Na podstawie § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się od dnia 01 stycznia 2015r. cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych jako zadanie zlecone gminie na kwotę 14,00zł (słownie: czternaście zł).

§ 2

Ustaloną niniejszym zarządzeniem cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosuje się do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 31 grudnia 2014r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agnieszka Iwanowska

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

 

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 09-02-2015 12:35:47
Autor edycji: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data edycji: 09-02-2015 12:35:47