Zarządzenie Nr 322 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi


ZARZĄDZENIE NR 322
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi

Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1319), po zasięgnięciu opinii Komisarza Wyborczego w Olsztynie II, zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi, w jednomandatowym okręgu wyborczym numer 5, w celu wyboru jednego radnego.
§ 2. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na dzień 24 stycznia 2021 roku.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości.

wz. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Aleksander Socha
II Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski


DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 6 listopada 2020 r.
Poz. 4482

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 10-11-2020 9:57:28