Informacja - spis


INFORMACJA

Burmistrz Gołdapi informuję wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Gołdapi w jednomandatowym okręgu wyborczym numer 5, zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.

Spis wyborców udostępniany jest w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 18 stycznia 2021 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby ujętej w spisie wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Zainteresowani mogą uzyskać też informacje telefoniczne pod nr telefonu

87-615-60-36 

Uwagi w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców będą załatwiane niezwłocznie.

 

Autor: Michał Jurewicz
Data utworzenia: 04-01-2021 15:54:15
Autor edycji: Michał Jurewicz
Data edycji: 04-01-2021 15:54:46