Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w OSiR w Gołdapi

                          REGULAMIN NABORU xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI  W GOŁDAPI

 

 

Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze
w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.

 

Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników
w jednostce administracji samorządowej na podstawie mianowania i  umowy
o pracę, z wyłączeniem stanowisk pomocniczych i obsługi.

 

Rozdział I

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

§ 1

1.      Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi .

2.      Informacja, o której mowa w pkt. 1 winna być przekazana z odpowiednim wyprzedzeniem  pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej.

3.      Zastępca Kierownika zobligowany jest do przedłożenia Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji  projektu opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy.

4.      Opis stanowiska pracy, o którym mowa w pkt. 3, zawiera:

a)      dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego je stanowiska,

b)      określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,

c)      określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia,

d)      określenie odpowiedzialności,

e)      inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

5.      Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda Dyrektora  Ośrodka Sportu i Rekreacji powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Rozdział II

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 2

1.      Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor  Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2.      W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:

a)      Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji ,

b)      Kierownik Obiektów Sportowych,

c)      Główny Księgowy Ośrodka,

3.      Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Rozdział III

Etapy naboru

§ 3

1.      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

2.      Składanie dokumentów aplikacyjnych.

3.      Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych.

4.      Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

5.      Selekcja końcowa kandydatów:

a)      rozmowa kwalifikacyjna 

b)      ewentualnie  test kwalifikacyjny 

6.      Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.

7.      Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

8.      Ogłoszenie wyników naboru.

Rozdział IV

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

§ 4

1.      Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi.

2.      Możliwe jest umieszczanie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, m.in:

a)      prasie,

b)      Powiatowym Urzędzie Pracy

3.      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

a)      nazwę i adres jednostki,

b)      określenie stanowiska urzędniczego,

c)      określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie
z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne,
a które dodatkowe,

d)      wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

e)      wskazanie wymaganych dokumentów,

f)        określenie terminu i miejsca składania dokumentów

3.      Ogłoszenie będzie znajdowało się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń przez
14 dni kalendarzowych.

Rozdział V

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 5

1.      Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

2.      Na dokumenty aplikacyjne składają się:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys – curriculum vitae,

c)      kserokopie świadectw pracy,

d)      kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f)        referencje,

g)      oryginał kwestionariusza osobowego.

3.      Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

4.      Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

Rozdział VI

Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych

§ 6

1.      Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

2.      Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.

3.      Celem analizy dokumentów jest porównanie danych, zawartych w aplikacji
z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

4.      Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

 

Rozdział VII

Ogłoszenie listy kandydatów, spełniających wymagania formalne

§ 7

1.      Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu
o naborze i wstępnej selekcji umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

2.      Lista, o której mowa w pkt. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3.      Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

4.      Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 

Rozdział VIII

Selekcja końcowa kandydatów

§ 8

1.Na selekcje końcowa składają się:

a)rozmowa kwalifikacyjna

b)ewentualnie test kwalifikacyjny

Test kwalifikacyjny

§ 9

1.      Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

2.      Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym ma odpowiednią skalę punktową. Kandydat w sumie z testu może maksymalnie otrzymać 10  punktów.

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna

§ 10

1.      Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

2.      Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:

a)      predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

b)      posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko,

c)      obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

d)      cele zawodowe kandydata.

3.      Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja rekrutacyjna.

4.      Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.

 

Rozdział IX

Ogłoszenie wyników

§ 11

1.      Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej, uzyskał najwyższą liczbę punktów z testu
i rozmowy kwalifikacyjnej.

2.      Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

Rozdział X

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

§ 12

1.      Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.

2.      Protokół zawiera w szczególności:

a)      określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

b)      informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie danego wyboru.

Rozdział XI

Informacja o wynikach naboru

§ 13

  1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
  2. Informacja, o której mowa w pkt. 1, zawiera:

a)      nazwę i adres jednostki,

b)      określenie stanowiska urzędniczego,

c)      imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,

d)      uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.

  1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres, co najmniej 3 miesięcy.
  2. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy pkt. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
  3. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Rozdział XII

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 14

1.      Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2.      Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.