Zarządzenie Burmistrza Gołdapi w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu rozwoju sportu

files/fck/278/ogloszenie_rozwoj_sportu.pdf

files/fck/278/zalacznik_nr_1_sport.pdf

files/fck/278/wzor_oferty_rozwoj_sportu.doc

files/fck/278/wzor_umowy_rozwoj_sportu(1).doc

files/fck/278/wzor_sprawozdania_rozwoj_sportu.doc

 

ZARZĄDZENIE NR 604/II/2013

Burmistrza Gołdapi

z dnia 11 lutego 2013r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

na podstawie uchwały nr V/29/11 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 1 marca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gołdap podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań oraz uchwały nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Gołdap w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, zarządza się co następuje:

 

§1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w gminie Gołdap w 2013 roku.

2. Warunki konkursu określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Wzór formularza wniosku, umowy na realizację zadania oraz wzór sprawozdania określają załączniki nr 2, 3 i 4 do zarządzenia.

 

§2. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi www.goldap.pl.

 

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Marek Miros

 

Burmistrz Gołdapi

 

 

 

 

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 12-02-2013 7:57:21
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 12-02-2013 8:18:21