Szczegóły zmiany:

Strona: Wybory uzupełniające
Operacja: Moduł - dodanie pozycji
Autor: bipadmin
Data: 01-12-2020 13:07
Poprzednia zawartość:
Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 1 grudnia 2020 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi oraz obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II

z dnia 1 grudnia 2020 r.

o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi oraz obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi, zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 178 § 1 i art. 182 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1319) oraz § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246) w związku z wyborami do Rady Miejskiej w Gołdapi, zarządzonymi na dzień 24 stycznia 2021 r., (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2020 r., poz. Nr 4482), informuję, co następuje:

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W GOŁDAPI

 1. Prawo zgłaszania kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi mają komitety wyborcze, których zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi, zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r., zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie II.
 2. Zgłoszenia kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi, przyjmowane są przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie II do dnia 10 grudnia 2020 r. w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie, al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn (gmach Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, II piętro, pok. 255) w godzinach urzędowania, tj.
  od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
 3. Kandydatem do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi może być osoba posiadająca bierne prawo wyborcze do Sejmu.
 4. Zgłoszenia mogą złożyć Komisarzowi Wyborczemu pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy, a w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście – osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału upoważnienia. W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu przesyłki do Komisarza Wyborczego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).
  W związku z sytuacją epidemiologiczną dopuszczalne przesłanie zgłoszenia w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: ols-dyr@kbw.gov.pl). Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginał zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać tradycyjną pocztą.
 5. Zasady zgłaszania kandydatów, wzór zgłoszenia do terytorialnych komisji wyborczych oraz tryb powoływania komisji określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2018 r. poz. 908 ze zm.).
  Pomocniczy wzór zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej dostępny jest na stronie internetowej Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie - https://olsztyn.kbw.gov.pl/ w zakładce Wzory dokumentów.
  OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA
 6. Prawo zgłaszania kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej mają:
  - komitety wyborcze, których zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi, zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r., zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie II.
  - wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego i są wpisani do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.
 7. Zgłoszenie mogą złożyć:
  - pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy, a w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście – osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału upoważnienia;
  - wyborcy (samodzielnie).
  W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu przesyłki do urzędu (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).
  W związku z sytuacją epidemiologiczną dopuszczalne przesłanie zgłoszenia w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: anna.rawinis@goldap.pl). Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginał zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać tradycyjną pocztą.
 8.  Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Gołdap, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej musi być dokonane najpóźniej w dniu 28 grudnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
 9. Zasady zgłaszania kandydatów, wzór zgłoszenia oraz tryb powoływania komisji określa uchwała nr 12/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2019 r. poz. 338 ze zm.).
  Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej dokonuje się na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
  Pomocniczy wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej dostępny jest na stronie internetowej Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie - https://olsztyn.kbw.gov.pl/ w zakładce Wzory dokumentów.

Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl dostępne są akty prawne, informacje i wyjaśnienia związane z wyborami. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie.

Komisarz Wyborczy
w Olsztynie II
(-) Tomasz Konopko