GPO.6733.21.2020 OBWIESZCZENIE 3 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektr. linii kablowej doziemnej SN15kV, nN04kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej , obręb ewid. 0001 Gołdap1

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 26-08-2020 10:44:39