GPO 6733.25.3.2020 OBWIESZCZENIE 1 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie separatora substancji ropopochodnych zlokalizowanego na istniejącej kanalizacji deszczowej, obr. Gołdap

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 24-09-2020 8:45:53