Zarządzenie Nr 941/I/2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych projektu uchwały w spr. wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie gminy Gołdap

Zarządzenie Nr 941/II/2021

Burmistrza Gołdapi

z dnia 1 lutego 2021 roku

 

w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych projektu uchwały
w sprawie wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie gminy Gołdap

 

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 Uchwały nr XXXIII/217/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gołdap, zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i wskazania sezonu kąpielowego na terenie gminy Gołdap, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Celem przeprowadzenia konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców Gminy Gołdap w sprawie określonej w §1.

§ 3. Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnogminny.

§ 4. Konsultacje prowadzone będą w terminie od 2 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r.

§ 5. Ustala się przeprowadzenie konsultacji projektu Uchwały, o którym mowa w §1, w następującej formie: badanie opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag i propozycji rozwiązań, które można składać pisemnie                w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi na formularzu konsultacyjnym lub elektronicznie w formie skanu formularza konsultacyjnego z podpisem na adres pom@goldap.pl. Formularz konsultacyjny stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

§ 7. Za przeprowadzenie konsultacji, odpowiedzialny jest pracownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi – Anita Germaniuk, pok. nr 25,                                    tel. (87) 6156023

§ 8. Wyniki konsultacji w formie raportu zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi, nie później niż 14 dni od zakończenia konsultacji.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Gołdap.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

Autor: Anita Germaniuk
Data utworzenia: 01-02-2021 9:02:40
Autor edycji: Anita Germaniuk
Data edycji: 01-02-2021 9:21:20