Zarządzenie nr 1212/X/2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców sołectwa Juchnajcie celem wyboru sołtysa

Zarządzenie Nr 1212/X/2021
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 października 2021 r.
 

w sprawie zwołania zebrania mieszkańców sołectwa Juchnajcie celem wyboru sołtysa

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z § 17 ust. 1 statutu sołectwa Juchnajcie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLVI/308/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Juchnajcie (Dz. Urz. Woj. Warm – Maz z 2014 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwołuję zebranie mieszkańców w dniu 25 października 2021 r. o godz. 20:00 celem wyboru sołtysa sołectwa Juchnajcie. Zebranie odbędzie się u Sołtysa.
 
§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
2. Obwieszczenie o zwołaniu zebrania mieszkańców podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na terenie sołectwa oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

 


Burmistrz Gołdapi


Tomasz Rafał Luto

 

/files/files/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%201212_X_2021.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-10-2021 15:11:48
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 15-10-2021 15:13:42