Uchwała Nr XXVI/171//2005 z 25.02.2005r.

UCHWAŁA XXVI/171//2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 25 lutego 2005 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 124, ust. 1 pkt. 1 i 2 lit. „a” i „b” ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2005:

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 141.766 zł, w tym:

a) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.000 zł;

b) dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- rozdział 75615 § 0310 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku

od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, podatek od nieruchomości - 72.540 zł;

c) dział 852 – Pomoc społeczna:

- rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin – 68.226 zł;

2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 639.596 zł, w tym:

a) dział 758 – Różne rozliczenia:

- rozdział 75801 § 2920 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencje

ogólne z budżetu państwa – 462.306 zł;

b) dział 926 – Kultura fizyczna i sport:

- rozdział 92601 § 6339 – Obiekty sportowe, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji

i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 177.290 zł;

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2005:

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 2.496.186 zł, w tym:

a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- rozdział 01010 § 4300 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, zakup usług pozostałych – 37.000 zł;

b) dział 750 – Administracja publiczna:

- rozdział 75023 § 4170 – Urzędy gmin, wynagrodzenia bezosobowe – 25.000 zł;

- rozdział 75095 § 4170 – Pozostała działalność, wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł;

c) dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- rozdział 75101 § 4170 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wynagrodzenia

bezosobowe – 1.275 zł;

d) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75412 § 4170 – Ochotnicze straże pożarne, wynagrodzenia bezosobowe – 17.000 zł;

- rozdział 75414 § 4210 – Obrona cywilna, zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł;

- rozdział 75414 § 4300 – Obrona cywilna, zakup usług pozostałych – 250 zł;

- rozdział 75414 § 4410 – Obrona cywilna, podróże służbowe krajowe – 250 zł;

e) dział 851 – Ochrona zdrowia:

- rozdział 85154 § 4170 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wynagrodzenia bezosobowe – 35.000 zł;

- rozdział 85195 § 4170 – Pozostała działalność, wynagrodzenia bezosobowe – 7.200 zł;

f) dział 852 – Pomoc społeczna:

- rozdział 85295 § 3110 – Pozostała działalność, świadczenia społeczne – 132.726 zł;

g) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90095 § 6050 – Pozostała działalność, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000 zł;

h) dział 926 – Kultura fizyczna i sport:

- rozdział 92601 § 6059 – Obiekty sportowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.129.985 zł;

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2.994.016 zł, w tym:

a) dział 750 – Administracja publiczna:

- rozdział 75023 § 4300 – Urzędy gmin, zakup usług pozostałych – 25.000 zł;

- rozdział 75095 § 4300 – Pozostała działalność, zakup usług pozostałych – 10.000 zł;

b) dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- rozdział 75101 § 4300 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zakup usług

pozostałych – 1.275 zł;

c) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75412 § 4300 – Ochotnicze straże pożarne, zakup usług pozostałych – 17.000 zł;

d) dział 757 – Obsługa długu publicznego:

- rozdział 75702 § 8070 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,

odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – 150.000 zł;

e) dział 801 – Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101 § 3020 – Szkoły podstawowe, nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 46.306 zł;

- rozdział 80101 § 4010 – Szkoły podstawowe, wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.000 zł;

- rozdział 80101 § 4040 – Szkoły podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 40.000 zł;

- rozdział 80101 § 4110 – Szkoły podstawowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 20.000 zł;

- rozdział 80101 § 4210 – Szkoły podstawowe, zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł;

- rozdział 80101 § 4240 – Szkoły podstawowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 30.000 zł;

- rozdział 80101 § 4260 – Szkoły podstawowe, zakup energii – 30.000 zł;

- rozdział 80101 § 4270 – Szkoły podstawowe, zakup usług remontowych – 60.000 zł;

- rozdział 80104 § 3020 – Przedszkola, nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000 zł;

- rozdział 80110 § 3020 – Gimnazja, nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.000 zł;

- rozdział 80110 § 4040 – Gimnazja, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.000 zł;

- rozdział 80110 § 4110 – Gimnazja, składki na ubezpieczenia społeczne – 30.000 zł;

- rozdział 80110 § 4120 – Gimnazja, składki na Fundusz Pracy – 7.000 zł;

- rozdział 80110 § 4210 – Gimnazja, zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł;

- rozdział 80110 § 4440 – Gimnazja, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.000 zł;

- rozdział 80113 § 4010 – Dowożenie uczniów do szkół, wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000 zł;

- rozdział 80113 § 4270 – Dowożenie uczniów do szkół, zakup usług remontowych – 10.000 zł;

f) dział 851 – Ochrona zdrowia:

- rozdział 85154 § 4300 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zakup usług pozostałych – 35.000 zł;

- rozdział 85195 § 4300 – Pozostała działalność, zakup usług pozostałych – 7.200 zł;

g) dział 852 – Pomoc społeczna:

- rozdział 85214 § 3110 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

świadczenia społeczne – 64.500 zł;

h) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 85401 § 3020 – Świetlice szkole, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 4.000 zł;

- rozdział 85401 § 4010 – Świetlice szkole, wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.000 zł;

- rozdział 85401 § 4040 – Świetlice szkole, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9.000 zł;

- rozdział 85401 § 4210 – Świetlice szkole, zakup materiałów i wyposażenia – 9.000 zł;

- rozdział 85401 § 4440 – Świetlice szkole, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.000 zł;

i) 926 – Kultura fizyczna i sport

- rozdział 92601 § 6050 – Obiekty sportowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.221.735 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)  plan dochodów budżetowych – 34.170.170 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1;

2) plan wydatków budżetowych – 43.639.170 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2;

3) wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych wg załącznika nr 3;

4) wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005 wg załącznika nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

 

                                                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

                                                                                                                                             Remigiusz Karpiński

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVI/171/2005

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 25.02.2005 r.

 

Zmiany planu dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Zmiana

Plan po zmianach

754

75414

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.000

+ 1.000

2.000

756

75615

0310

podatek od nieruchomości

2.982.000

+ 72.540

3.054.540

758

75801

2920

sbwencje ogólne z budżetu państwa

9.369.687

- 462.306

8.907.381

852

85295

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin

-

+ 68.226

68.226

926

92601

6339

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

2.307.275

-177.290

2.129.985

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVI/171/2005

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 25.02.2005 r.

 

Zmiany planu wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Zmiana

Plan po zmianach

010

01010

4300

zakup usług pozostałych

-

+ 37.000

37.000

750

75023

4170

wynagrodzenia bezosobowe

-

+ 25.000

25.000

750

75023

4300

zakup usług pozostałych

200.000

- 25.000

175.000

750

75095

4170

wynagrodzenia bezosobowe

-

+ 10.000

10.000

750

75095

4300

zakup usług pozostałych

350.025

- 10.000

340.025

751

75101

4170

wynagrodzenia bezosobowe

-

+ 1.275

1.275

751

75101

4300

zakup usług pozostałych

1.275

- 1.275

-

754

75412

4170

wynagrodzenia bezosobowe

-

+ 17.000

17.000

754

75412

4300

zakup usług pozostałych

30.000

- 17.000

13.000

754

75414

4210

zakup materiałów i wyposażenia

500

+ 500

1.000

754

75414

4300

zakup usług pozostałych

500

+ 250

750

754

75414

4410

podróże służbowe krajowe

-

+ 250

250

757

75702

8070

odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

700.000

- 150.000

550.000

801

80101

3020

nagrody i wydatki os. niezliczone do wynagrodzeń

244.399

- 46.306

198.093

801

80101

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

5.900.000

- 50.000

5.850.000

801

80101

4040

dodatkowe wynagrodzenia roczne

495.000

- 40.000

455.000

801

80101

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

1.160.000

- 20.000

1.140.000

801

80101

4210

zakup materiałów i wyposażenia

455.000

- 20.000

435.000

801

80101

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek

80.000

- 30.000

50.000

801

80101

4260

zakup energii

280.000

- 30.000

250.000

801

80101

4270

zakup usług remontowych

204.000

- 60.000

144.000

801

80104

3020

nagrody i wydatki os. niezliczone do wynagrodzeń

4.924

- 3.000

1.924

801

80110

3020

nagrody i wydatki os. niezliczone do wynagrodzeń

48.781

- 10.000

38.781

801

80110

4040

dodatkowe wynagrodzenia roczne

215.553

- 15.000

200.553

801

80110

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

510.000

- 30.000

480.000

801

80110

4120

składki na Fundusz Pracy

77.710

- 7.000

70.710

801

80110

4210

zakup materiałów i wyposażenia

133.000

- 10.000

123.000

801

80110

4440

odpisy na ZFŚS

176.309

- 20.000

156.309

801

80113

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

210.000

- 10.000

200.000

801

80113

4270

zakup usług remontowych

21.000

- 10.000

11.000

851

85154

4170

wynagrodzenia bezosobowe

-

+ 35.000

35.000

851

85154

4300

zakup usług pozostałych

38.000

- 35.000

3.000

851

85195

4170

wynagrodzenia bezosobowe

-

+ 7.200

7.200

851

85195

4300

zakup usług pozostałych

7.200

- 7.200

-

852

85214

3110

świadczenia społeczne

517.000

- 64.500

452.500

852

85295

3110

świadczenia społeczne

30.000

+ 132.726

162.726

854

85401

3020

nagrody i wydatki os. niezliczone do wynagrodzeń

12.990

- 4.000

8.990

854

85401

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

230.000

- 20.000

210.000

854

85401

4040

dodatkowe wynagrodzenia roczne

24.973

- 9.000

15.973

854

85401

4210

zakup materiałów i wyposażenia

29.600

- 9.000

20.600

854

85401

4440

odpisy na ZFŚS

24.667

- 9.000

15.667

900

90095

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

308.000

+ 100.000

408.000

926

92601

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.890.235

-2.221.735

668.500

926

92601

6059

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

+2.129.985

2.129.985