Zarządzenie Nr 440/III/2005 z 31.03.2005r.

Zarządzenie Nr440/III/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Burmistrza Gołdapi

z dnia 31 marca 2005 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 2 i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2003 r.,. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 10 uchwały Nr XXV/164/2004 Rady Miejskiej Gołdapi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r. –  zarządzam co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2005:

 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 520.000 zł, w tym:

a) dział 750 – Administracja publiczna:

- rozdział 75023 § 4300 – Urzędy gmin, zakup usług pozostałych – 115.000 zł;

 b) dział 801– Oświata i wychowanie:

 - rozdział 80101 § 4210 – Szkoły podstawowe, zakup materiałów i wyposażenia – 400.000 zł;

 c) dział 851 – Ochrona zdrowia:

         - rozdział 85195 § 4170 –  Pozostała działalność, wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł;

 2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 520.000 zł, w tym:

 a) dział 758 – Różne rozliczenia:

- rozdział 75818 § 4810 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwy ogólne – 120.000 zł;

- rozdział 75818 § 4810 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwa celowa na oświatę – 400.000 zł;

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan wydatków budżetowych – 43.639.170 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

                                                                                                                                             Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 440/III/2005

Burmistrza Gołdapi

z dnia 31.03.2005 r.

 

Zmiany planu wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Zmiana

Plan po zmianach

750

75023

4300

Zakup usług pozostałych

175.000

+115.000

290.000

758

75818

4810

Rezerwy ogólne

120.000

-120.000

-

758

75818

4810

Rezerwa celowa na oświatę

400.000

-400.000

-

801

80101

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

435.000

+400.000

835.000

851

85195

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7.200

+5.000

12.200