Uchwała Nr XXVII/180/2005 z 31.03.2005r.

UCHWAŁA Nr XXVII / 180 / 2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 31 marca 2005 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 124, ust. 1 pkt. 1 i 2 lit. „a” i „b” ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2005:

 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 223.118 zł, w tym:

 a) dział 756 –  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdział 75615 § 0310 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, podatek od nieruchomości – 40.000 zł;

 b) dział 801 – Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101 § 6333 – Szkoły podstawowe, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  (na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Grabowie) – 183.118 zł;

 

 § 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2005:

 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 723.118 zł, w tym:

a) dział 600 – Transport i łączność:

         - rozdział 60016 § 6050 –  Drogi publiczne gminne, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –40.000 zł;

b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

         - rozdział 70005 § 6050 –  Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 500.000 zł;

c) dział 801 – Oświata i wychowanie:

         - rozdział 80101 § 6053 –  Szkoły podstawowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Grabowie)  – 183.118 zł;

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 500.000 zł, w tym:

a) dział 750 – Administracja publiczna:

- rozdział 75023 § 4300 – Urzędy gmin, zakup usług pozostałych – 100.000 zł;

 b) dział 801– Oświata i wychowanie:

 - rozdział 80101 § 4210 – Szkoły podstawowe, zakup materiałów i wyposażenia – 400.000 zł;

 

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 1)  plan dochodów budżetowych – 34.393.288 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1;

 2) plan wydatków budżetowych – 43.862.288 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2;

3) wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych wg załącznika nr 3;

4) wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005 wg załącznika nr 4.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

                                                                                                                                                  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi                                                                              

Remigiusz Karpiński

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII / 180 / 2005

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 31.03.2005 r.

 

Zmiany planu dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Zmiana

Plan po zmianach

756

75615

0310

Podatek od nieruchomości

3.054.540

+40.000

3.094,540

801

80101

6333

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  (na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Grabowie)

-

+183.118

183.118

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVII / 180 / 2005

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 31.03.2005 r.

 

Zmiany planu wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Zmiana

Plan po zmianach

600

60016

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

+40.000

40.000

700

70005

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

586.000

+500.000

1.086.000

750

75023

4300

Zakup usług pozostałych

290.000

-100.000

190.000

801

80101

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

835.000

-400.000

435.000

801

80101

6053

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Grabowie) 

-

+183.118

183.118