Uchwała Nr XIX/185/2005 z 27.04.2005r.

UCHWAŁA Nr XIX/185/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 27 kwietnia 2005 r.

 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2005

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 124, ust. 1 pkt. 2 lit. „a” i „b” ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w załączniku do uchwały nr XXV/164/2004 budżetowej na 2005 r. z dnia 30.12.2004 r. w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych, który po zmianach wynikających z niniejszej uchwały oraz uchwały nr XXVI/171/2005 z dnia 25.02.2005 r. i uchwały nr XXVII/180/2005 z dnia 31.03.2005 r. przyjmuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

               

                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

Remigiusz Karpiński