Uchwała Nr XXXII/203/2005 z 06.07.2005r.

UCHWAŁA Nr XXXII/203/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 6 lipca 2005 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2005:

 

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 146.929 zł, w tym:

 

a) dział 710 – Działalność usługowa:

 

- rozdział 71035 § 2020 – Cmentarze, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.000 zł;

 

b) dział 801 – Oświata i wychowanie:

 

- rozdział 80101 § 2030 – Szkoły podstawowe, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 7.287 zł;

 

- rozdział 80195 § 2030 – Pozostała działalność, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 104.500 zł;

 

c) dział 852 – Pomoc społeczna:

 

- rozdział 85213 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 752 zł;

 

d) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

 

- rozdział 90095 § 6260 – Pozostała działalność, dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek sektora finansów publicznych – 25.000 zł;

 

e) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

 

- rozdział 92116 § 2310 – Biblioteki, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.000 zł;

 

   f) dział 926 – Kultura fizyczna i sport:

 

      - rozdział 92601 § 6339 – Obiekty sportowe, dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 390 zł.

 

2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 2.624.655 zł, w tym:

 

    a) dział 926 – Kultura fizyczna i sport:

 

      - rozdział 92601 § 6338 – Obiekty sportowe, dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, FS oraz SGEFOiGR – 2.624.655 zł.

 

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2005:

 

1) zwiększyć plan wydatków kwotę 615.435 zł, w tym:

 

a) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

 

- rozdział 70095 § 4210 – Pozostała działalność, zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł;

 

b) dział 710 – Działalność usługowa:

 

- rozdział 71035 § 4300 – Cmentarze, zakup usług pozostałych – 4.000 zł;

 

b) dział 750 – Administracja publiczna:

 

- rozdział 75075 § 2830 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 180.000 zł;

 

- rozdział 75075 § 4210 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł;

 

c) dział 801 – Oświata i wychowanie:

 

- rozdział 80101 § 4040 – Szkoły podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 19.700 zł;

 

- rozdział 80101 § 4240 – Szkoły podstawowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.287 zł;

 

- rozdział 80110 § 2590 – Gimnazja, dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną – 245.000 zł;

 

- rozdział 80195 § 4170 – Pozostała działalność, wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł;

 

- rozdział 80195 § 4300 – Pozostała działalność, zakup usług pozostałych – 102.500 zł;

 

d) dział 852 – Pomoc społeczna:

 

- rozdział 85213 § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 752 zł;

 

e) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

 

- rozdział 85401 § 4040 – Świetlice szkolne, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 380 zł;

 

f) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

 

- rozdział 90095 § 6060 – Pozostała działalność, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 25.000 zł;

 

g) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

 

- rozdział 92116 § 2480 – Biblioteki, dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 5.000 zł;

 

h) dział 926 – Kultura fizyczna i sport:

 

- rozdział 92601 § 6058 – Obiekty sportowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 3.426 zł;

 

- rozdział 92601 § 6059 – Obiekty sportowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 390 zł;

 

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 465.080 zł, w tym:

 

a) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

 

- rozdział 70095 § 4300 – Pozostała działalność, zakup usług pozostałych – 10.000 zł;

 

b) dział 750 – Administracja publiczna:

 

- rozdział 75095 § 2830 – Pozostała działalność, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 180.000 zł;

 

- rozdział 75095 § 4210 – Pozostała działalność, zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł;

 

c) dział 801 – Oświata i wychowanie:

 

- rozdział 80101 § 4010 – Szkoły podstawowe, wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.700 zł;

 

- rozdział 80110 § 2540 – Gimnazja, dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 245.000 zł;

 

d) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

 

- rozdział 85401 § 4010 – Świetlice szkolne, wynagrodzenia osobowe pracowników – 380 zł;

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

1) plan dochodów budżetowych – 33.768.945, w tym zmiany wg załącznika nr 1;

 

2) plan wydatków budżetowych – 46.092.026 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2;

 

3) plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg załącznika nr 3;

 

4) wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych wg załącznika nr 4;

 

5) źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej wg załącznika nr 5.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

                                                                                                                                             Remigiusz Karpiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXII/203/2005                                      

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 06.07.2005 r.

 

Zmiany planu dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Zmiana

Plan po zmianach

700

71035

2020

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

-

+ 4.000

4.000

801

80101

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

-

+ 7.287

7.287

801

80195

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

-

+ 104.500

104.500

852

85213

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

19.000

+ 752

19.752

900

90095

6260

dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek sektora finansów publicznych

-

+ 25.000

25.000

921

92116

2310

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

-

+ 5.000

5.000

926

92601

6338

dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

2.624.655

- 2.624.655

-

926

92601

6339

dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych

298.872

+ 390

299.262

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXII/203/2005                                      

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 06.07.2005 r.

 

Zmiany planu wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Zmiana

Plan po zmianach

700

70095

4210

zakup materiałów i wyposażenia

10.000

+ 10.000

20.000

700

70095

4300

zakup usług pozostałych

80.000

- 10.000

70.000

710

71035

4300

zakup usług pozostałych

-

+ 4.000

4.000

750

75075

2830

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

-

+ 180.000

180.000

750

75075

4210

zakup materiałów i wyposażenia

-

+ 10.000

10.000

750

75095

2830

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

180.000

- 180.000

-

750

75095

4210

zakup materiałów i wyposażenia

40.000

- 10.000

30.000

801

80101

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

5.850.000

- 19.700

5.830.300

801

80101

4040

dodatkowe wynagrodzenia roczne

441.653

+ 19.700

461.353

801

80101

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

50.000

+ 7.287

57.287

801

80110

2540

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

245.000

- 245.000

-

801

80110

2590

dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

-

+ 245.000

245.000

801

80195

4170

wynagrodzenia bezosobowe

-

+ 2.000

2.000

801

80195

4300

zakup usług pozostałych

20.600

+ 102.500

123.100

852

85213

4130

składki na ubezpieczenie zdrowotne

19.000

+ 752

19.752

854

85401

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

210.000

- 380

209.620

854

85401

4040

dodatkowe wynagrodzenia roczne

15.973

+ 380

16.353

900

90095

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

+ 25.000

25.000

921

92116

2480

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

418.600

+ 5.000

423.600

926

92601

6058

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

2.624.655

+ 3.426

2.628.081

926

92601

6059

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych

298.872

+ 390

299.262