Uchwała Nr XXXVIII/222/2005 z 02.12.2005r.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/222//2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 2 grudnia 2005 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2005:

 

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 2.483.772 zł, w tym:

 

a) dział 700 –  Gospodarka mieszkaniowa:

 

- rozdział 70005 § 0970 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z różnych dochodów – 17.550 zł;

 

b) dział 750 – Administracja publiczna:

 

- rozdział 75095 § 2700 – Pozostała działalność, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 12.034 zł;

 

c) dział 751 –  Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

 

-  rozdział 75107 § 2010 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami – 18.900 zł;

 

d) dział 758 – Różne rozliczenia:

 

-  rozdział 75801 § 2920 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencje ogólne z budżetu państwa 107.200 zł;

 

-  rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe, pozostałe odsetki – 1.650 zł;

 

e) dział 801 –  Oświata i wychowanie:

 

-  rozdział 80195 § 2030 – Pozostała działalność, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 1.900 zł;

 

f) dział 851 –  Ochrona zdrowia:

 

-  rozdział 85195 § 2010 – Pozostała działalność, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami – 120 zł;

 

g) dział 852 – Pomoc społeczna:

 

- rozdział 85212  § 2010  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami – 600.914 zł;

 

h) dział 854 –  Edukacyjna opieka wychowawcza:

 

-  rozdział 85415 § 2010 – Pomoc materialna dla uczniów, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami – 73.488 zł;

 

i) dział 926 – Kultura fizyczna i sport:

 

- rozdział 92601  § 6298    Obiekty sportowe, środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 1.650.015 zł;

 

- rozdział 92601  § 6339    Obiekty sportowe, dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji  Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej  – 1 zł;

 

2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 58.000 zł, w tym:

 

a) dział 852 – Pomoc społeczna:

- rozdział 85214  §2010 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami – 58.000 zł;

 

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2005:

 

1) zwiększyć plan wydatków kwotę 2.770.108 zł, w tym:

 

a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

 

- rozdział 01030 § 2850 – Izby rolnicze, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.500 zł;

 

b) dział 600 – Transport i łączność:

 

- rozdział 60016 § 3020 – Drogi publiczne gminne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500 zł;

 

c) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

 

- rozdział 70005 § 6050 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa mieszkań socjalnych) – 300.000 zł;

 

- rozdział 70005 § 6050 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy uzdrowiskowej) – 19.200 zł;

 

d) dział 750 – Administracja publiczna:

 

- rozdział 75023 § 4140 – Urzędy gmin, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.200 zł;

 

- rozdział 75023 § 4300 – Urzędy gmin, zakup usług pozostałych – 30.000 zł;

 

- rozdział 75095 § 4430 – Pozostała działalność, różne opłaty i składki – 14.000 zł;

 

e) dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

 

- rozdział 75107 § 3030 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 18.900 zł;

 

- rozdział 75107 § 4170 –  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wynagrodzenia bezosobowe – 10.299 zł;

 

- rozdział 75108 § 4110 –  Wybory do Sejmu i Senatu, składki na ubezpieczenia społeczne – 70 zł;

 

- rozdział 75108 § 4120 –  Wybory do Sejmu i Senatu, składki na Fundusz Pracy – 10 zł;

 

- rozdział 75108 § 4170 –  Wybory do Sejmu i Senatu, wynagrodzenia bezosobowe – 2.544 zł;

 

f) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

 

- rozdział 75412 § 4300 – Ochotnicze straże pożarne, zakup usług pozostałych – 6.000 zł;

 

g) dział 801 – Oświata i wychowanie:

 

- rozdział 80101 § 4210 – Szkoły podstawowe, zakup materiałów i wyposażenia – 60.000 zł;

 

- rozdział 80104 § 4110 – Przedszkola, składki na ubezpieczenia społeczne – 5.000 zł;

 

- rozdział 80104 § 4260 – Przedszkola, zakup energii – 20.000 zł;

 

- rozdział 80110 § 4010 –  Gimnazja, wynagrodzenia osobowe pracowników – 500 zł;

 

- rozdział 80110 § 4110 –  Gimnazja, składki na ubezpieczenia społeczne – 7.000 zł;

 

- rozdział 80113 § 4010 –  Dowożenie uczniów do szkół, wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.000 zł;

 

- rozdział 80113 § 4110 –  Dowożenie uczniów do szkół, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000 zł;

 

- rozdział 80113 § 4120 –  Dowożenie uczniów do szkół, składki na Fundusz Pracy – 500 zł;

 

- rozdział 80113 § 4210 –  Dowożenie uczniów do szkół, zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł;

 

- rozdział 80113 § 4300 –  Dowożenie uczniów do szkół, zakup usług pozostałych – 22.000 zł;

 

- rozdział 80195 § 4170 – Pozostała działalność, wynagrodzenia bezosobowe –  900 zł;

 

- rozdział 80195 § 4210 – Pozostała działalność, zakup materiałów i wyposażenia –  1.000 zł;

 

h) dział 851 –  Ochrona zdrowia:

 

-  rozdział 85195 § 4300 – Pozostała działalność, zakup usług pozostałych – 120 zł;

 

i) dział 852 – Pomoc społeczna:

 

- rozdział 85212 § 3110 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenia społeczne – 600.914 zł;

 

j) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

 

- rozdział 85401 § 4110 – Świetlice szkolne, składki na ubezpieczenia społeczne –  1.500 zł;

 

- rozdział 85415 § 3110 –  Pomoc materialna dla uczniów,  świadczenia społeczne –  73.488 zł;

 

k) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

 

- rozdział 90095 § 6059 – Pozostała działalność, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej    700.000 zł;

 

l) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

 

- rozdział 92116 § 2480 – Biblioteki, dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury –  9.000 zł;

 

m) dział 926 – Kultura fizyczna i sport:

 

- rozdział 92601 § 6059 – Obiekty sportowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej    820.963 zł;

 

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 4.131.586 zł, w tym:

 

a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

 

- rozdział 01010 § 4300 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zakup usług pozostałych – 1.500 zł;

 

b) dział 600 – Transport i łączność:

 

- rozdział 60016 § 4270 – Drogi publiczne gminne, zakup usług remontowych – 500 zł;

 

c) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

 

- rozdział 70005 § 6050 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (adaptacja budynku przy ul Żeromskiego na potrzeby sądu) – 450.000 zł;

 

- rozdział 70005 § 6050 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont budynku pokoszarowego) – 200.000 zł;

 

d) dział 750 – Administracja publiczna:

 

- rozdział 75023 § 4270 – Urzędy gmin, zakup usług remontowych – 33.200 zł;

 

- rozdział 75095 § 4300 – Pozostała działalność, zakup usług pozostałych  14.000 zł;

 

- rozdział 75095 § 6050 – Pozostała działalność, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja programu rozwoju społeczeństwa informacyjnego) – 187.500 zł;

 

e) dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

 

- rozdział 75107 § 4210 –  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zakup materiałów i wyposażenia – 3.513 zł;

 

- rozdział 75107 § 4300 –  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zakup usług pozostałych – 6.786 zł;

 

- rozdział 75108 § 4300 –  Wybory do Sejmu i Senatu, zakup usług pozostałych – 2.624 zł;

 

f) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

 

- rozdział 75412 § 4170 – Ochotnicze straże pożarne, wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł;

- rozdział 75412 § 4210 – Ochotnicze straże pożarne, zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł;

 

g) dział 801 – Oświata i wychowanie:

 

- rozdział 80101 § 4110 – Szkoły podstawowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 7.000 zł;

 

- rozdział 80101 § 4120 – Szkoły podstawowe, składki na Fundusz Pracy – 1.000 zł;

 

- rozdział 80101 § 6050 – Szkoły podstawowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1) – 1.147.000 zł;

 

- rozdział 80104 § 4010 – Przedszkola, wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.000 zł;

 

- rozdział 80104 § 4040 – Przedszkola, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.000 zł;

 

- rozdział 80113 § 4040 –  Dowożenie uczniów do szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.500 zł;

 

h) dział 852 – Pomoc społeczna:

 

- rozdział 85214  § 3110 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia społeczne – 58.000 zł;

 

- rozdział 85215  § 3110 – Dodatki mieszkaniowe, świadczenia społeczne – 173.000 zł;

 

e) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

 

- rozdział 85401 § 4270 – Świetlice szkolne, zakup usług remontowych –  1.500 zł;

 

f) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

 

- rozdział 90015 § 6050 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (oświetlenie ulic w mieście) – 150.000 zł;

 

- rozdział 90095 § 6050 – Pozostała działalność, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –  700.000 zł;

 

g) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

 

- rozdział 92118 § 6050 – Muzea, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (adaptacja budynku pokoszarowego na muzeum) –120.000 zł;

 

- rozdział 92120 § 6050 – ochrona i konserwacja zabytków, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dokumentacja na zabytek – ruiny kościoła w Górnem) – 20.000 zł;

 

h) dział 926 – Kultura fizyczna i sport:

 

- rozdział 92601 § 6050 – Obiekty sportowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    820.963 zł;

 

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

1) plan dochodów budżetowych – 36.976.630 , w tym zmiany wg załącznika nr 1;

 

2) plan wydatków budżetowych – 45.492.961 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2;

 

3) wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005 wg załącznika nr 3;

 

4) wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych wg załącznika nr 4;

 

5) źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej wg załącznika nr 5;

 

6)  dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005 wg załącznika nr 6.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

                                                                                                                                            

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

Remigiusz Karpiński

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVIII/222/2005

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 02.12.2005 r.

 

Zmiany planu dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Zmiana

Plan po zmianach

700

70005

0970

Wpływy z różnych dochodów

45.000

+17.550

62.550

750

75095

2700

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

-

+12.034

12.034

751

75107

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami

42.823

+18.900

61.723

758

75801

2920

subwencje ogólne z budżetu państwa

8.907.381

+107.200

9.014.581

758

75814

0920

Pozostałe odsetki

40.000

+1.650

41.650

801

80195

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

104.500

+1.900

106.400

852

85212

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami

5.061.045

+600.914

5.661.959

852

85214

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami

267.000

-58.000

209.000

851

85195

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami

-

+120

120

854

85415

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

169.948

+73.488

243.436

926

92601

6298

środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

-

+1.650.015

1.650.015

926

92601

6339

dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin),współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji  Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

299.262

+1

299.263

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVIII/222/2005

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 02.12.2005 r.

 

Zmiany planu wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Zmiana

Plan po zmianach

 

010

01010

4300

Zakup usług pozostałych

37.000

-1.500

35.500

 

010

01030

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

14.000

+1.500

15.500

 

600

60016

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2.000

+500

2.500

 

600

60016

4270

Zakup usług remontowych

536.730

-500

536.230

 

700

70005

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (adaptacja budynku przy ul Żeromskiego na potrzeby sądu)

1.095.000

-450.000

764.200

-200.000

700

70005

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont budynku pokoszarowego)

+19.200

+300.000

700

70005

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy uzdrowiskowej)

700

70005

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa mieszkań socjalnych)

750

75023

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

20.000

+3.200

23.200

 

750

75023

4270

Zakup usług remontowych

100.000

-33.200

66.800

 

750

75023

4300

Zakup usług pozostałych

250.000

+30.000

280.000

 

750

75095

4300

Zakup usług pozostałych

310.025

-14.000

296.025

 

750

75095

4430

Różne opłaty i składki

8.000

+14.000

22.000

 

750

75095

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja programu rozwoju społeczeństwa informacyjnego)

187.500

-187.500

-

 

751

75107

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

18.900

+18.900

37.800

 

751

75107

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.205

+10.299

15.504

 

751

75107

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.375

-3.513

2.862

 

751

75107

4300

Zakup usług pozostałych

10.200

-6.786

3.414

 

751

75108

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

845

+70

915

 

751

75108

4120

składki na Fundusz Pracy

104

+10

114

 

751

75108

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7.050

+2.544

9.594

 

751

75108

4300

Zakup usług pozostałych

3.864

-2.624

1.240

 

754

75412

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

17.000

-2.000

15.000

 

754

75412

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.000

-4.000

16.000

 

754

75412

4300

Zakup usług pozostałych

18.000

+6.000

24.000

 

801

80101

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

1.125.221

-7.000

1.118.221

 

801

80101

4120

składki na Fundusz Pracy

152.753

-1.000

151.753

 

801

80101

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

429.184

+60.000

489.184

 

801

80101

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1)

1.450.000

-1.147.000

303.000

 

801

80104

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

515.425

-20.000

495.425

 

801

80104

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

41.725

-5.000

36.725

 

801

80104

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

98.780

+5.000

103.780

 

801

80104

4260

Zakup energii

95.000

+20.000

115.000

 

801

80110

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

2.600.000

+500

2.600.500

 

801

80110

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

492.000

+7.000

499.000

 

801

80113

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

200.000

+20.000

220.000

 

801

80113

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

16.600

-2.500

14.100

 

801

80113

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

38.000

+1.000

39.000

 

801

80113

4120

składki na Fundusz Pracy

5.000

+500

5.500

 

801

80113

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

265.000

+20.000

285.000

 

801

80113

4300

Zakup usług pozostałych

84.000

+22.000

106.000

 

801

80195

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.000

+900

2.900

 

801

80195

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

+1.000

3.000

 

851

85195

4300

Zakup usług pozostałych

-

+120

120

 

852

85212

3110

Świadczenia społeczne

4.854745

+600.914

5.455.659

 

852

85214

3110

Świadczenia społeczne

559.519

-58.000

501.519

 

852

85215

3110

Świadczenia społeczne

2.882.000

-173.000

2.709.000

 

854

85401

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

49.312

+1.500

50.812

 

854

85401

4270

zakup usług remontowych

11.000

-1.500

9.500

 

854

85415

3110

Świadczenia społeczne

169.948

+73.488

243.436

 

900

90015

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (oświetlenie ulic w mieście)

150.000

-150.000

-

 

900

90095

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

708.000

-700.000

8.000

 

900

90095

6059

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

600.000

+700.000

1.300.000

 

921

92116

2480

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

438.655

+9.000

447.655

 

921

92118

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (adaptacja budynku pokoszarowego na muzeum)

150.000

-120.000

30.000

 

921

92120

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dokumentacja na zabytek – ruiny kościoła w Górnem)

20.000

-20.000

-

 

926

92601

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

840.963

-820.963

20.000

 

926

92601

6059

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

299.262

+820.963

1.120.225