ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2006/2007

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zmian.), zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego na

Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2006/2007

złożona przez firmę:

Przedsiębiorstwo Transportowo -

Sprzętowe Budownictwa

TRANSBUD EŁK Sp. z o.o.

ul. Łukasiewicza 1

19 - 300 E Ł K

oferta został wybrany do realizacji ww. zamówienia jako najkorzystniejsza cenowo, spełniająca jednocześnie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

za cenę ofertową:

146 705,00 zł brutto

(słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięć złotych 00/100)

w tym 22 % VAT

za cały zakres zamówienia tj.: 65 m3 oleju opałowego lekkiego