Nabór na stanowisko KUSTOSZA MUZEUM w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gołdapi

Nabór na stanowisko KUSTOSZA MUZEUM w Ośrodku Sportu i Rekreacji w GołdapiDYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOŁDAPI

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KUSTOSZA MUZEUM  1. Adres jednostki:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ul. Stadionowa 5A

19-500 Gołdap

Tel. 087 615 06 41


  1. Określenie stanowiska:


KUSTOSZ MUZEUM


  1. Wymiar etatu:

1 etat /40 godz. tygodniowo/

  1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

- wykształcenie wyższe specjalistyczne oraz podyplomowe studium muzealnicze lub dorobek zawodowy w zakresie wskazanym w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 o muzeach lub wyższe magisterskie i rozpoczęte podyplomowe studium muzealnicze,

- 7 letni staż pracy,

- znajomość języka obcego,

- obywatelstwo państwa członkowskiego UE,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,

- osoba kandydująca nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,


  1. Zakres obowiązków:

- gromadzenie dóbr kultury w statutowo określonym zakresie,

- katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,

-przechowywanie zgromadzonych dóbr kultury, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo,

- zabezpieczenie i konserwację muzealiów,

- urządzanie wystaw,

- prowadzenie działalności edukacyjnej,

- udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych, zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów.


  1. Wymagane dokumenty:

- życiorys /CV/ wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych /zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883/,

- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,

- list motywacyjny,

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska kustosza muzeum,

- dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy,

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

- oświadczenie o niekaralności,

- kserokopia dowodu osobistego,

- aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm/

oraz Ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./”.  1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji

19-500 Gołdap ul. Stadionowa 5A


w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„NABÓR NA STANOWISKO KUSTOSZA MUZEUM”

w terminie do 27.04.2009r. do godziny 15 ⁰⁰


Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy.


O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.


Gołdap, dnia 16.04.2009r.


Dyrektor

Ośrodka Sportu i Rekreacji

Marian Kulikowski