Marek Aleksander Miros / Burmistrz Gołdapi

 

OŚWIADCZENIE na dzień 05.12.2006r.


1) o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstępnych, zastępnych i rodzeństwo,

2) o zawartych umowach cywilnoprawnych


Ja Marek Aleksander Miros – Burmistrz Gołdapi zgodnie z art. 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. Z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, oświadczam, że:


Ad. 1) Niżej wymienione osoby prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gminy Gołdap:


Maksymilian Mateusz Miros – syn


Ad. 2) Niżej wymienione osoby zawarły umowy cywilnoprawne z organami Gminy Gołdap, jednostkami organizacyjnymi Gminy Gołdap, bądź gminnymi osobami prawnymi:


Nie dotyczyGołdap, dnia 02.01.2007r.