Marian Tadusz Podziewski / Zastępca Burmistrza

 

OŚWIADCZENIE


1) o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstępnych, zastępnych i rodzeństwo,

2) o zawartych umowach cywilnoprawnych


Ja Marian Tadeusz Podziewski – Zastępca Burmistrza Gołdapi zgodnie z art. 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. Z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, oświadczam, że:


Ad. 1) Niżej wymienione osoby prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gminy Gołdap:


Iwona Ewa Podziewska – żona


Ad. 2) Niżej wymienione osoby zawarły umowy cywilnoprawne z organami Gminy Gołdap, jednostkami organizacyjnymi Gminy Gołdap, bądź gminnymi osobami prawnymi:


Iwona Ewa Podziewska – żona – Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. - umowa dzierżawy lokalu komunalnego do prowadzenia działalności gospodarczej – Prywatna Pracownia Protetyki Stomatologicznej.Gołdap, dnia 02.01.2007r