Uchwała Nr XII/72/2011 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Uchwała Nr XII/72/2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 11 sierpnia 2011r.
 
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 
Na podstawie art.12 §4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz.112, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz.889 ), na wniosek Burmistrza Gołdapi uchwala się, co następuje:
 
§1. Tworzy się dwa odrębne obwody głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.:
1) Obwód głosowania Nr 15 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Szpitalu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi przy ul.Słonecznej 7 obejmujący Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołdapi przy ul.Słonecznej 7 oraz Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi przy ul.Słonecznej 7b,
2) Obwód głosowania Nr 16 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Sanatorium "Wital" w Gołdapi przy ul.Wczasowej 7 obejmujący Sanatorium Uzdrowiskowe i Szpital Uzdrowiskowy w Gołdapi przy ul.Wczasowej 7.
 
§2. Obwody głosowania wymienione w §1 obejmują obszar jednostki, w której siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza i utworzone są dla wyborców przebywających w tych jednostkach w dniu wyborów.
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.
 
§4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Marian Mioduszewski

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 12-08-2011 13:03:43
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 18-09-2015 15:23:48