Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu osobistego

Nazwa sprawy:

Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu osobistego

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 poz. 332 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U.
z 2019 poz. 400).

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów
w dowodzie osobistym

Opłaty:

Nie podlega opłacie

Sposób dostarczenia dokumentów:

 • osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, w formie pisemnej, po wypełnieniu i podpisaniu własnoręcznym formularza przez osobę dokonująca zgłoszenia

 • w formie dokumentu elektronicznego do organu gminy, który wydał dowód osobisty, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, a w przypadku zgłoszenia przez osobę (rodzica, opiekuna prawnego, kuratora lub pełnomocnika), która dokonuje zgłoszenia w imieniu posiadacza dowodu osobistego, również podpisem osobistym

 • przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu posiadacza dowodu osobistego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 19
tel. 87 615 60 37

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych informacji:

Urząd Stanu Cywilnego – Dowody Osobiste

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 19
tel. 87 615 60 37

Godziny urzędowania:

poniedziałek 8:00–16:00
wtorek – piątek 7:15–15:15

Termin załatwienia sprawy:

W dniu zgłoszenia

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów
w dowodzie osobistym

Odwołanie:

Brak

Informacje dodatkowe:

W przypadku czasowej utraty kontroli nad dowodem osobistym można dokonać zgłoszenia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje:

 • Posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem.

 • W imieniu posiadacza dowodu osobistego, który nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

 • Zgłoszenia może również dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności.
  Zgłoszenie zawiera następujące dane posiadacza dowodu osobistego: imię (imiona), nazwisko, numer PESEL.


 

Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów
zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje się:

 • Osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy w formie pisemnej,
  po opatrzeniu własnoręcznym czytelnym podpisem zgłaszającego,

 • w formie dokumentu elektronicznego do organu gminy, który wydał dowód osobisty, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, albo podpisem osobistym;

 • przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra
  właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu posiadacza
  dowodu osobistego.

Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego
podlegają zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych
certyfikatów, certyfikaty te oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa.

Uwaga!
Zawieszenie certyfikatów powoduje zawieszenie ważności dowodu
osobistego.

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 08-03-2021 14:17:54