Zmiana imienia i nazwiska

Nazwa sprawy:

Administracyjna zmiana imienia i nazwiska

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. 2020 poz. 707).

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, który zawiera:

1. Dane osoby, której zmiana dotyczy:

a) imię(imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe,

b) wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt

urodzenia oraz małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie

dotyczyła tego aktu,

c) numer Pesel,

2. Imię lub nazwisko, na jakie zmiana ma nastąpić,

3. Wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli

zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów;

4. Adres do korespondencji;

5. Uzasadnienie;

6. Oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

 

W przypadku gdy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składany jest osobiście, wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.

 

W przypadku gdy zmiana imienia lub nazwiska dotyczy małoletniego dziecka albo rozciąga się na małoletnie dzieci dodatkowo należy dołączyć:

- zgodę drugiego z rodziców na zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje,

- prawomocny wyrok sądu w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców,

- zaświadczenie z sądu potwierdzające, że rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie występował  o jej przywrócenie,

- prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zmianę, w razie braku porozumienia między rodzicami

- zgodę dziecka, .jeżeli w chwili zmiany imienia i nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, (zgodę dziecko może złożyć osobiście przed kierownikiem lub zastępcą kierownika usc lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

- rodzic wyraża zgodę na zmianę imienia lub nazwiska dziecka przed kierownikiem usc lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub za pośrednictwem konsula rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli mieszka za granicą.

Opłaty:

Decyzja o zmianę imienia i nazwiska – 37 zł.

Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub na konto, a dowód wpłaty dołącza do wniosku.

Jeżeli wniosek składany jest za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej za granicą – czynność podlega opłacie konsularnej.

Kasa Urzędu:

Kasa Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, I piętro, pok. nr 16, czynna w godz. 8 – 14.

Kasa przyjmuje opłatę skarbową . Kasa nie pobiera żadnych prowizji.

Nr konta Urzędu:

PKO BP S.A. oddz. Ełk 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

Sposób dostarczenia dokumentów

Dokumenty dostarcza się osobiście, pocztą lub za pośrednictwem Konsula RP

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi PL. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap pok. Nr 38 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi, pok.37 lub 38 (II piętro Urzędu Miejskiego w Gołdapi) tel. 87 615 60 22

Godziny urzędowania

poniedziałek - od 8.00 do 16.00

wtorek- piątek – od 7.15 do 15.15.

Termin załatwienia sprawy:

 

Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydawana jest decyzja o zmianę imienia lub nazwiska.

Odwołanie i skargi:

 

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gołdapi, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. /art.127 §1 i2 i art.129 §1 i2 / kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargę w sprawie można składać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Informacje dodatkowe:

 

1. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

2. Zmiana imienia lub nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.

3. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka.

4. Osoby zamieszkałe za granicą mogą złożyć wniosek za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.

 

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 29-12-2011 14:07:36
Autor edycji: Grażyna Rojek
Data edycji: 03-03-2021 9:28:15