LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Nazwa sprawy:

LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz. U. 2015. poz.199 ze zmianami/

Wymagane dokumenty:

Wniosek +załączniki

  1. Kopię mapy sytuacyjno-wysokościowej / katastralnej *w skali 1:500 | 1:1000 | 1:2000 (dla inwestycji liniowych) * z zaznaczeniem granic terenu objętego inwestycją **

  2. Opracowanie zawierające charakterystykę inwestycji w formie opisowej i graficznej.

  3. Wypisy z rejestrów gruntów nieruchomości, objętej (objętych) inwestycją oraz działek do niej (nich) przyległych.

  4. Umowy z dysponentami poszczególnych sieci (woda, energia elektryczna, gaz), w których zagwarantowane zostanie uzbrojenie terenu (w przypadku jego braku) wystarczające do zamierzenia budowlanego (nie dotyczy przyłączy)

  5. Kopia mapy ewidencyjnej

  6. Wykaz działek, w przypadku inwestycji liniowych.

  7. Upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu.

  8. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej.

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 107,00zł  

- zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej / j.t. Dz. U. 2014.1628 ze zmianami/

 

Kasa Urzędu:

Kasa Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, I piętro, pok. nr 7, czynna w godz. 8 – 14.

Nr konta Urzędu:

PKO BP S.A. oddz. Gołdap 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

Sposób dostarczenia dokumentów:

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika względnie przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gołdapi, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, I piętro, pokój 5 www.goldap.pl

tel. (87) 615 60 00 e-mail: sekretariat@goldap.pl

fax. (87) 615 08 00

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

mgr inż. arch. Beata Kołakowska

                                       –p.o. kierownika wydz. GPO Architekt Miejski.

Tel. (87) 615 60 40 e-mail: gpo2@goldap.pl

Termin załatwienia sprawy:

2 miesiąc od dnia złożenia wniosku

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja

Odwołanie:

 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Gołdapi w terminie czternastu dni od dnia doręczenia.

Informacje dodatkowe:

 

wniosek_o_ustalenie_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego.doc

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 15-12-2011 13:55:49
Autor edycji: Beata Kołakowska
Data edycji: 04-03-2015 10:53:38