Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 15.05.2020 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI

/files/files/PORZADEK_KOMISJI%28192%29.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020-2036

/files/files/Projekt_uchwaly_WPF.pdf

/files/files/ZAL_1_WPF.pdf

/files/files/ZAL_2_WPF.pdf

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

/files/files/Projekt_uchwaly_budzet.pdf

/files/files/ZAL_1.pdf

/files/files/ZAL_2.pdf

/files/files/ZAL_3.pdf

/files/files/ZAL_4.pdf

/files/files/ZAL_5.pdf

/files/files/ZAL_6.pdf

3) likwidacji Szkoły Podstawowej w Jabłońskich

/files/files/Projekt_uchwaly_Jablonskie.pdf

4) przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi przez utworzenia w miejscowości Jabłońskie Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

/files/files/Projekt_uchwaly_SP5.pdf

5) wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie gminy Gołdap

/files/files/Projekt_uchwaly_sezon_kapielowy.pdf

/files/files/ZAL_GRAFICZNY.pdf

6) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania

/files/files/Projekt_uchwaly_uslugi_opiekuncze.pdf

7) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gołdap za rok 2019

/files/files/Projekt_uchwaly_ocena_zasobow.pdf

/files/files/Ocena_zasobow_pomocy_spolecznej.pdf

8) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N-Osiedle I w Gołdapi”

/files/files/Projekt_uchwaly_pomoc_finansowa_Osiedle_I.pdf

9) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Domu Kultury w Gołdapi i Biblioteki Publicznej w Gołdapi w jedną instytucję kultury o nazwie: "Centrum Kultury w Gołdapi"

/files/files/Projekt_uchwaly_instytucje_kultury.pdf

10) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2020 r.

/files/files/Projekt_uchwaly_Bruksela.pdf

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019:

/files/files/Sprawozdanie_program_wspolpracy.pdf

/files/files/Rozliczenie_dotacji.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 12-05-2020 16:42:33
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 12-05-2020 16:48:30