Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 16.11.2020 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2016.11.2020%281%29.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2016.11.2020%281%29.doc

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020– 2036;

/files/files/Projekt%20WPF%20-Listopad.pdf

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku;

/files/files/Projekt%20Uchwa%C5%82a%20w%20sprawie%20zmian%20w%20bud%C5%BCecie%20-listopad.pdf

3) przyjęcia Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021;

/files/files/program%20wsp%C3%B3%C5%82pracy.pdf

/files/files/program%20wsp%C3%B3%C5%82pracy.doc

/files/files/uzasadnienie%20do%20uchwaly%20wsp%C3%B3%C5%82praca.pdf

/files/files/uzasadnienie%20do%20uchwaly.doc

4) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gołdap;

/files/files/projekt-%20zasady%20wynajmowania%20lokali%20gminnych.pdf

/files/files/projekt-%20zasady%20wynajmowania%20lokali%20gminnych.docx

/files/files/uzasadnienie%20zasady%20gospodarowania%20mieszkaniowym%20zasobem.pdf

/files/files/uzasadnienie%20zasady%20gospodarowania%20mieszkaniowym%20zasobem.doc

5) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gołdap  oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;

/files/files/Uchwa%C5%82a_przystanki.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a_przystanki.odt

6) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołdap”.

/files/files/uchwa%C5%82a%20dostarczanie%20wody.pdf

/files/files/uchwa%C5%82a%20dostarczanie%20wody.docx

/files/files/uzasadnienie%20dostarczanie%20wody.pdf

/files/files/uzasadnienie%20dostarczanie%20wody.docx

/files/files/Regulamin%20dostarczania%20wody%20i%20odprowadzania%20%C5%9Bciek%C3%B3w%2010%202020.pdf

/files/files/Regulamin%20dostarczania%20wody%20i%20odprowadzania%20%C5%9Bciek%C3%B3w%2010%202020.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 12-11-2020 16:29:47
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 13-11-2020 11:26:52