Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 18.01.2021 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2018.01.2021.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2018.01.2021.doc

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021– 2036

/files/files/Projekt%20Uchwa%C5%82y%20zmiana%20WPF%202021-2036.pdf

/files/files/projekt%20wpf%202021-2036.docx

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

/files/files/Projekt%20Uchway%20zmiany%20w%20bud%C5%BCecie%202021.pdf

/files/files/projekt%20uchwa%C5%82y%20zm%20w%20bud%C5%BC.%202021.docx

3) przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołdap"

/files/files/uchwa%C5%82a%20regulamin%20dostarczania%20wody.pdf

/files/files/Regulamin%20dostarczania%20wody%20i%20odprowadzania%20%C5%9Bciek%C3%B3w%2001%202021.pdf

/files/files/uzasadnienie%20do%20uchwa%C5%82y%20regulamin%20dostarczania%20wody...pdf

/files/files/uchwa%C5%82a%20regulamin%20dostarczania%20wody.docx

/files/files/Regulamin%20dostarczania%20wody%20i%20odprowadzania%20%C5%9Bciek%C3%B3w%2001%202021.doc

/files/files/uzasadnienie%20do%20uchwa%C5%82y%20regulamin%20dostarczania%20wody...docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 14-01-2021 13:53:32