XLVI sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 28 grudnia 2021 r.

 

PORZĄDEK SESJI

PORZĄDEK SESJI.doc

 

ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021– 2036

autopoprawka projektu uchwały

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

autopoprawka projektu uchwały

3) zatwierdzenia „Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Gołdap na lata 2021-2024”

   zatwierdzenia „Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Gołdap na lata 2021-2024”.doc

załącznik do projektu uchwały

opinia Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

4) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022

załącznik do projwktu uchwały

załącznik do projektu uchwały.doc

5) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi na 2022 rok

zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi na 2022 rok.doc

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

6) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Gołdapi na 2022 rok

zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Gołdapi na 2022 rok.doc

plan pracy RM

plan pracy RM.doc

 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2022 – 2037

autopoprawka projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2022-2037

uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2022 rok

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.doc

autopoprawka projektu uchwały

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 13-12-2021 15:41:08
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 27-12-2021 9:19:37