Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia przyjmującego sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

 

Zarządzenie 648/IV/2013

Burmistrza Gołdapi

z dnia 15 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia przyjmującego sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt. 1 ust 3, art. 269 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn .zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 624/IV/2013 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 marca 2013 roku załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

files/fck/21/zalacznik_do_zarzadzenia.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 28-05-2013 14:20:50
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 28-05-2013 14:20:50