Zarządzenie w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 r. wraz z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 783/XI/2013
Burmistrza Gołdapi

z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok 

 Na podstawie art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje: 

§ 1. 

 Ustalam: 

 1. Projekt budżetu gminy Gołdap na rok 2014 w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia 

 2.Objaśnienia do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

 Niniejsze Zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 

§ 3. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


 

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros 

 Załącznik Nr 1

files/fck/21/Uchwala_projekt.pdf - Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok

 files/fck/21/Zalcznik-Nr1.pdf - Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej

files/fck/21/Zalcznik-Nr2.pdf - Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej

files/fck/21/Zalcznik-Nr3.pdf - Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej

files/fck/21/Zalcznik-Nr4.pdf - Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej

files/fck/21/Zalcznik-Nr5-10.pdf - Załączniki Nr 5, 6,  7, 8, 9 i 10 do projektu uchwały budżetowej

 

Załącznik Nr 2

files/fck/21/Uzasadnienie-2014.pdf - Objasnienia do projektu budżetu gminy

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 22-11-2013 14:22:02
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 22-11-2013 15:11:12