Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2017

Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1

w Gołdapi z dnia 31.03.2017 r.

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI NA WOLNE MIEJSCA

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 1 W GOŁDAPI

 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

 1. Statut Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi.
 2. Uchwała Nr XXXVII/242/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 marca 2017r.
 3. Zarządzenie Nr 875/III/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 marca 2017r.

 

 

Rozdział I

Tok postępowania rekrutacyjnego

§ 1

 1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1)      ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego Nr 1  w Gołdapi;

2)      określenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2017/2018;

3)      przyjmowanie ,,Wniosków o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego Nr 1  w Gołdapi na rok szkolny 2017/2018”;

4)      ustalenie składu, terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej;

5)      podanie do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych dzieci  do  Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi na rok szkolny 2017/2018;

6)      rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności, ogłaszając informację o rekrutacji:

1)      na tablicy ogłoszeń w przedszkolu;

2)      na stronie internetowej Przedszkola;

3)      na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi;

 1. ,,Regulamin rekrutacji” jest dostępny w czasie rekrutacji na tablicy ogłoszeń                 w przedszkolu oraz na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego Nr 1  w Gołdapi (www.przedszkolegoldap.edupage.org).

 

 

Rozdział II

Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 2

 1. Do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 przyjmowane są dzieci urodzone w latach 2014, 2013, 2012, 2011.
 2. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, w pierwszej kolejności dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci z listy dzieci nieprzyjętych, które otrzymały największą liczbę punktów.
 3. Rodzice zapisują dziecko na rok szkolny 2017/2018.
 4. Złożenie podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wniosku                o przyjęcie jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki   i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 5. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

a)      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

b)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948);

c)      prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

d)      dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860);

e)      oświadczenia dwojga rodziców pracujących zawodowo, prowadzących działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, studiujących lub uczących się w trybie dziennym;

f)       oświadczenie, że kandydat jest z placówki opiekuńczo-wychowawczej lub  z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;

g)      oświadczenie, że rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają na terenie gminy Gołdap i mają obowiązek rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym.

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 lit b – d są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
 2. Potwierdzeniem uczęszczania dziecka w roku szkolnym 2017/2018 do Przedszkola    Samorządowego Nr 1 w Gołdapi jest podpisanie umowy o świadczenie usług przedszkolnych po zakończeniu rekrutacji - do 12maja 2017 r. lub po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej do 31 sierpnia 2017 r.
 3. Nie podpisanie umowy jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.

 

Rozdział III

Harmonogram rekrutacji

§ 3

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z Zarządzeniem  Nr 875/III/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gołdap w roku szkolnym 2017/2018 będą odbywały się w następujących terminach:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin                            w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin                        w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołów wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 03.04.2017r.

od godz. 7.30

do 07.04.2017r.

do godz. 14.00

od 01.06.2017r.

do 18.08.2017r.

do godz.15.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołów wychowania przedszkolnego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 10.04.2017r.

do 11.04.2017r.

do godz.15.00

 

od 19.08.2017r.

do 22.08.2017r.

do godz.15.00

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

do 12.04.2017

do godz.14.00

 

do 23.08.2017r.

do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/zespołu wychowania przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia

do 13.04.2017r.

do godz. 14.00

 

do 25.08.2017r.

do godz. 15.00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

do 14.04.2017r.

do godz. 14.00

 

do 28.08.2017r.

do godz.15.00

 

 

Rozdział IV

Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

§ 4

 1. Do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gołdap.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa       w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria.

1)      wielodzietność rodziny dziecka (oznacza to rodzinę wychowującą troje   i więcej dzieci);

2)      niepełnosprawność dziecka;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;

6)      samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca                w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

7)      objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 1. Kryteria o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość i wynoszą po 55 punktów każde.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę dodatkowe kryteria, zawarte w Uchwale  Nr  XXXVII/242/2017    Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gołdap.

 

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

1.

Kandydat odbywający roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub kandydat mający ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego

18

2.

Kandydat dwojga rodziców pracujących zawodowo, prowadzących działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, studiujących lub uczących się w trybie dziennym

12

3.

Kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola

8

4.

Kandydat z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

5

5.

Kandydat, którego rodzice zadeklarowali czas pobytu w przedszkolu powyżej 7 godzin

4

6.

Kandydat, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają na terenie gminy Gołdap i mają obowiązek rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym.

3

 

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego, Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę kolejność składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

 

Rozdział V

Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

§ 5

 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1   w Gołdapi.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej:

1)      Marta Zajkowska – przewodnicząca

2)      Mariola Małachwiej  – członek

3)      Anna Paszczyńska  - członek

 1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się na terenie Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. W pierwszym etapie rekrutacji Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy złożonych wniosków w celu zapewnienia miejsc w przedszkolu dla dzieci spełniających kryteria określone w § 4 ust. 2 pkt. od 1 do 7.
 3. W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola w ramach posiadanych miejsc spełniających dodatkowe kryteria określone w § 4 ust. 4.
 4. W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu ma prawo podjęcia decyzji, w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, w drodze głosowania. Poszczególni członkowie Komisji dysponują jednym głosem. W przypadku, gdy głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia – decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji.
 5. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół.
 6. Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje  do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 7. Listy o których mowa w § 5 ust. 8 podaje się do publicznej wiadomości  poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedszkola. Listy zawierają  imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najmniejszą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.
 8. Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w § 5 ust. 9 jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 9. Jeśli rodzic dziecka nieprzyjętego do przedszkola wystąpi do Komisji Rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia.

 

Rozdział VI

Zadania przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej

oraz dyrektora przedszkola w procesie rekrutacji

§ 6

1.      Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

-        ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

-        ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

-        sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:

1)      sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania dziecka, czas pobytu dziecka w przedszkolu, pracę rodziców, czytelność zapisów we wniosku o przyjęcie do przedszkola i innych dokumentach;

2)      weryfikowanie złożonych wniosków pod względem spełniania kryteriów ustawowych oraz wynikających z kryteriów dodatkowych;

3)      określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci;

4)      ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 1. Do zadań dyrektora przedszkola należy:

1)      wykonanie niezbędnych czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji;

2)      powołanie komisji rekrutacyjnej;

3)      udostępnienie regulaminu rekrutacji;

4)      wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji;

5)      wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców;

6)      sporządzenie dla Komisji Rekrutacyjnej wykazu dzieci zgłoszonych mdo kontynuacji edukacji przedszkolnej z podziałem na grupy wiekowe - zawierającego nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym;

7)      wydanie przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej wykazu złożonych wniosków wraz z przyjętymi wnioskami o przyjęcie dziecka do przedszkola;

8)      rozpatrywanie odwołań  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

 

Rozdział VII

Tryb odwoławczy

§ 7

1.    W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej  z wnioskiem   o sporządzenie uzasadnienia  odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

2.    Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o którym mowa w § 7 ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała  do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskało dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.    Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni  od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.    Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  o którym mowa w  § 7  ust. 3 w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania.

5.    Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Rozdział VIII

Postanowienia ogólne

§ 8

 1. Regulamin rekrutacji jest załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi z dnia 31 marca 2017r.
 2. Regulamin rekrutacji na wolne miejsca w Przedszkolu Samorządowym Nr 1   w Gołdapi w roku szkolnym 2017/2018 podany zostaje do wiadomości 31.03.2017 r. poprzez publikację:

-        na tablicy informacyjnej w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Gołdapi;

-        na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolegoldap.edupage.org

                       

                                                Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi

                                                                     Marzanna Wardziejewska

 

 

Wykaz załączników do regulaminu:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018.
 2. Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów – składane wraz z wnioskiem
 3. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi               

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji       na wolne miejsca w Przedszkolu Samorządowym Nr 1w Gołdapi

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….

  Data i godz. przyjęcia wniosku

 

                  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

                                    do dyrektora  Przedszkola  Samorządowego  Nr 1 w Gołdapi 

                                                                      na  rok szkolny 2017/2018

 

1.      Dane kandydata:

 

Imię i nazwisko dziecka

 

 

Data i miejsce urodzenia

 

 

PESEL dziecka

 

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

 

2.      Dane rodziców/opiekunów kandydata:

 

Imię i nazwisko matki/opiekunki

 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna

 

 

Adres zamieszkania

 

 

 

Numer telefonu matki

 

 

Numer telefonu ojca

 

 

Adres poczty elektronicznej

Rodzica/rodziców/opiekunów

 

………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………..

 

3.      Deklarowany czas pobytu  dziecka w przedszkolu:

 

·         od godz.   ………………….   do godz.  …………………..

·         Ilość pełnych godzin       ………….. 

 

4. Do I etapu postępowania rekrutacyjnego oświadczam, że (właściwe zaznaczyć):

ð     1. Dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci w rodzinie), * oświadczenie nr 1

ð     2. Dziecko jest niepełnosprawne
(dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz.2046 i 1948),

ð     3.  Jedno z rodziców dziecka jest niepełnosprawne
(dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.poz.2046 i 1948)

ð     4. Dwoje rodziców dziecka jest niepełnosprawnych
(dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne                   w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.poz.2046 i 1948)

ð     5. Rodzeństwo jest niepełnosprawne
(dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne                   w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.poz.2046 i 1948)

ð     6. Jestem rodzicem samotnie wychowującym dziecko[1]
(dołączyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, *oświadczenie nr 2.

ð     7. Dziecko objęte jest pieczą zastępczą
(dołączyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz.575,1583 i 1860)

 

5. Informacje do II etapu rekrutacji (właściwe zaznaczyć):

ð     1. Kandydat odbywający roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub kandydat mający ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego,                    (kandydat z rocznika 2011, 2012, 2013 lub 2014)

 

ð     2. Kandydat dwojga rodziców pracujących zawodowo, prowadzących działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, studiujących lub uczących się w trybie dziennym,

(dołączyć oświadczenie podpisane przez oboje rodziców lub prawnych opiekunów, *oświadczenie nr 3.

 

ð     3. Kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi,

( rodzice złożyli deklarację)

 

ð     4. Kandydat z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. *oświadczenie nr 4.

 

ð     5. Kandydat, którego rodzice zadeklarowali czas pobytu w przedszkolu powyżej 7 godzin,

 

ð     6. Kandydat, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają na terenie gminy Gołdap i mają obowiązek rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym. *oświadczenie nr 5.

 

Data:  ………………………..……   

            ……........................................................................................................

podpis matki/prawnej opiekunki

                                                                                                                                                                               ………………….........................................……………………………….

                                                                                     podpis ojca/ prawnego opiekuna

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Data:  ………………………..……                  

                                                     ....................................................................................                                                                           podpis matki/prawnej opiekunki

………………………………………………………................

                                                                         podpis ojca/ prawnego opiekuna

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka przez Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi  w dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 926).       

 

Data:  ………………………..……                                                                       ……................................................................................................                                                                                podpis matki / prawnej opiekunki

 

                …………………………………………………………………………

                                                                                                       podpis ojca / prawnego opiekuna

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji na wolne miejsca w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Gołdapi

 

 

Oświadczenie nr 1. pkt.1 do I etapu rekrutacji

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczam, że kandydat (dziecko):

 

…………………………………………………………………………………………………………

do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi spełnia kryterium wielodzietności rodziny, o którym mowa w art. 20c ust. 2 pkt 1 Ustawy

z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1943.), w rozumieniu art. 20b pkt 1 ww. Ustawy.

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

…………………………………………………..           …………………………………………......(Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej)     (Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)          

 Gołdap dn………………………………..

 

 

 

Oświadczenie nr 2, pkt.6  do I etapu rekrutacji

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

 

Oświadczam, ze kandydat (dziecko)

 

…………………………………………………………………………………………………………

do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi spełnia kryterium samotnego wychowywania, o którym mowa w art. 20c ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1943.), w rozumieniu art.20b pkt 2 ww. Ustawy.

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

                   ………………………………………………………

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

 Gołdap,dn………………………………..

 

 

 

 

Oświadczenie nr 3, pkt.2 do II etapu rekrutacji

Oświadczenie dwojga rodziców pracujących

 

Oświadczam, ze dwoje rodziców kandydata (dziecka):

 

…………………………………………………………………………………………………………

do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi spełnia kryterium dwojga rodziców: *pracujących zawodowo / prowadzących działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne /  studiujących lub uczących się w trybie dziennym.

* właściwe podkreślić.

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

…………………………………………………..      …………………………………………......(Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej)        (Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)          

        Gołdap,dn………………………………..

 

 

 

Oświadczenie nr 4, pkt.4 do II etapu rekrutacji

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej

 

Oświadczam, że kandydat (dziecko):

 

…………………………………………………………………………………………………………

do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi: objęty jest opieką placówki opiekuńczo-wychowawczej  /  rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

* właściwe podkreślić.

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

…………………………………………………..        …………………………………………......

(Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej)         (Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)          

        Gołdap,dn………………………………..

 

 

 

Oświadczenie nr 5, pkt.6 do II etapu rekrutacji

Oświadczenie o przynależności do gminy

 

Oświadczam, że kandydat (dziecko):

 

…………………………………………………………………………………………………………

do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi spełnia kryterium, iż rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają na terenie gminy Gołdap i mają obowiązek rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym.

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

…………………………………………………..        ………………………………

(Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej)       (Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)        

     Gołdap,dn……………………………

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji na wolne miejsca w Przedszkolu Samorządowym Nr 1

w Gołdapi

 

 

Gołdap, ……………………..

                       data 

 

 

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W GOŁDAPI

 

 

Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka 

……………………………………...……………….                                                               (imię i nazwisko kandydata)

zakwalifikowanego do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi na rok szkolny 2017/2018.

 

………………………………………….

                                                                        podpis rodziców/prawnych opiekunów

 

 

 

[1] osobie samotnie wychowującej dziecko – należy przez to rozumieć pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba ta wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

Autor: Przedszkole Samorządowe
Data utworzenia: 31-03-2017 14:55:44
Autor edycji: Przedszkole Samorządowe
Data edycji: 28-02-2020 11:40:04