Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

 

UCHWAŁA Nr III/12/2014

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 30 grudnia 2014 roku

 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014


 

Na podstawie art.263 ust.2 i ust. 3ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm ) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014:

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa – treść

Kwota

Ostateczny termin dokonania wydatku

Rodzaj wydatku

600

60016

6050

Chodnik ul. Warszawska wraz z kanalizacją deszczową

306 000,00 zł

30.06.2015 r.

majątkowe

600

60016

6050

Projekt przebudowa drogi gminnej Rostek-Kośmidry

39 460,00 zł

30.06.2015 r.

majątkowe

710

71035

6050

Budowa Cmentarza komunalnego

15 531,00 zł

30.06.2015 r.

majątkowe

Ogółem wydatki

360 991,00 zł

 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Andrzej Pianka

 

 

 


 

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 09-01-2015 10:40:03
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 09-01-2015 10:40:03