Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Gołdap

Projekt pt: „Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Gołdap”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, 6.2.1 Infrastruktura Uzdrowiskowa

Celem projektu jest:

 • rozwój funkcji leczniczych Uzdrowiska Gołdap;

 • pełne wykorzystanie naturalnych walorów środowiska gminy dla zapewnienia rozwoju funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi;

 • wzrost wyposażenia przestrzeni uzdrowiska umożliwiający pełnienie funkcji rekreacyjno- leczniczych;

 • zwiększenie ilości miejsc parkingowych w centrum miasta do obsługi kuracjuszy i gości;

 • wzrost atrakcyjności Parku Kinezyterapeutycznego w centrum miasta;

 • poprawa jakości infrastruktury technicznej, a tym samym uzdrowiskowej.

Korzyści społeczno – gospodarcze, jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:

 • zapewnienie odpowiedniego poziomu infrastruktury uzdrowiskowej służącej mieszkańcom i kuracjuszom – tj.: ciągi pieszo – jezdne, pieszo – rowerowe, parkingi, plac kinezyterapeutyczny, place odpoczynku, urządzenie terenów zieleni;

 • rozwój gospodarczy poprzez tworzenie punktów handlu i usług wokół zlokalizowanych w Gołdapi obiektów uzdrowiskowych objętych projektem (pośrednio);

 • zwiększenie ilości osób zainteresowanych uzdrowiskiem, a tym samym zwiększenie zainteresowania regionem Warmii i Mazur.

Realizacja projektu obejmie następujące zadania:

 1. Przebudowę śródmiejskiej przestrzeni publicznej poprzez wprowadzenie między innym nowych rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych , tj.: przebudowy ciągów komunikacyjnych (ulice, parkingi, chodniki), wzbogacenie ich o nowe nawierzchnie, oznakowanie, elementy małej architektury – ulepszenie publicznie dostępnej infrastruktury uzdrowiskowej.

 2. Budowę ścieżki kinezyterapeutycznej na odcinku ok 800 m przy ul. Stadionowej, w tym ciągu pieszego z jednej strony, ciągu rowerowo – rolkowego z drugiej strony, zatoki odpoczynku i kinezyterapii przy brzegu rzeki Gołdapy, wzbogaconej o oznakowanie i elementy i elementy malej architektury – co umożliwi połączenie Parku Kinezyterapeutycznego z Parkiem Zdrojowym.

 3. Budowa parkingu w Parku Zdrojowym, przy Promenadzie Zdrojowej, w pobliżu tężni – rozwiązanie problemu niedostępności miejsc parkingowych.

 4. Rozbudowa Parku Zdrojowego o publicznie dostępną toaletę - zapewnienie niezbędnego zaplecza sanitarnego.

 

Data rozpoczęcia realizacji projektu : 29-03-2016

Data zakończenia realizacji projektu: 30-11-2018

Wartość całkowita projektu: 8 380 947,18

Dofinansowanie: 7 122 967,01

Umowa o dofinasowanie: Nr UDA-RPWM.06.02.01-28-0001 z dn. 28.02.2017 r.

Autor: Magda Kardel
Data utworzenia: 10-03-2017 7:29:22
Autor edycji: Magda Kardel
Data edycji: 10-03-2017 8:38:06