Zaproszenie do składania ofert na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Gołdap


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ORGANIZACJĘ EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
GMINY GOŁDAP

Burmistrz Gołdapi, działając w imieniu Gminy Gołdap („Emitent”) zaprasza do składania ofert na organizację emisji obligacji komunalnych o wartości 7.000.000,00 zł w 2020 r. Emisja zostanie przeprowadzona na podstawie Uchwały Nr XXIV/204/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2020 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/230/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2020 roku, stanowiących załączniki do niniejszego zaproszenia.

I. Organizator

Gmina Gołdap
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap

Tel: (87) 615 60 00
Fax: (87) 615 08 00
e-mail: pom@goldap.pl
http://www.goldap.pl

II. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 25 listopada 2020 r. do godz. 12:00 osobiście lub listownie (decyduje data i godzina doręczenia) na adres:

Urząd Miejski w Gołdapi, Pl. Zwycięstwa 14, 19 – 500 Gołdap (pokój nr 3 – Punkt Obsługi Mieszkańców) lub e-mailem: pom@goldap.pl z zastrzeżeniem, że wersja papierowa zostanie uzupełniona niezwłocznie.

Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Wszystkie oferty winny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Gołdap”.

Osoby do kontaktu:

Edyta Rita Białek - tel. 87 615 60 25, e-mail: edyta.bialek@goldap.pl

III. Warunki prowadzenia postępowania

Niniejsze postępowanie na organizację emisji obligacji komunalnych jest postępowaniem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) do zamówień, których przedmiotem są usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 89 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banków lub domów maklerskich, którzy złożą oferty najwyżej ocenione.

Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

IV. Przedmiot postepowania

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych) z emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gołdap oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Gmina Gołdap ma zamiar, na podstawie złożonych przez Państwa ofert, dokonać sondażu kosztów emisji obligacji oraz wybrać Organizatora Emisji, z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.

Przedmiotem postępowania jest świadczenie kompleksowych usług przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze niepublicznej emisji obligacji ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania oferenta do nabycia obligacji na rachunek własny lub rozprowadzenie wśród inwestorów na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od wyznaczenia przez Emitenta daty emisji.

W szczególności zakres usług świadczonych przez oferenta powinien obejmować:

 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (umowa emisyjna, umowa agenta emisji, propozycja nabycia, warunki emisji, oświadczenie o ustanowieniu agenta emisji/agenta płatniczego),
 • pełnienie roli Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • pełnienie roli Agenta Płatniczego zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między JST, a KDPW  w zakresie związanym z obsługą wypłat świadczeń, a także w zakresie przekazywania KDPW środków pieniężnych na potrzeby realizacji świadczeń obligatariuszy za pośrednictwem KDPW.
 • nabycie obligacji na rachunek własny
 • organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wykupem i wypłatą oprocentowania

Oferta powinna zostać złożona na całość emisji obligacji zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Nr XXIV/204/2020   Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2020 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/230/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2020 roku. Oferta powinna stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i nie można uzależniać jej ważności od uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej.

Organizator zastrzega, że Oferent nie będzie pobierał dodatkowych kosztów (prowizji/opłat) od niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji bądź rezygnacji z którejkolwiek serii oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6-miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów.

Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych (6-miesięcznych), liczonych od daty emisji w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365/366 dni. Stopę oprocentowania zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Organizatora Emisji wysokość marż ponad zmienną stawkę WIBOR 6M (odrębnie dla każdej serii obligacji) stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz wysokość wynagrodzenia za oferowane usługi.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 10 listopada 2020 r. w wysokości 0,25 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję.
W ofercie powinna także zostać zawarta informacja o innych kosztach niezbędnych do przeprowadzenia emisji, np. opłaty na rzecz KDPW.

Dodatkowo organizator przy wyborze danego oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie oferenta w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się na FORMULARZU OFERTOWYM wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz załącza się wymagane dokumenty, zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS oraz pełnomocnictwa, jeżeli są wymagane). Załącznik nr 2 - oświadczenie potwierdzające uprawnienia i realizację przez Oferenta w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej 3 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Do oferty powinny zostać dołączone projekty umów: umowy emisyjnej, umowy na agenta emisji i umowy na agenta płatniczego uwzględniające wymagania zawarte w niniejszym zaproszeniu, do których zastrzegamy prawo do dokonywania zmian i poprawek.

Organizator zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.

Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania Oferentów. Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od organizatora będą miały wyłącznie charakter dokumentów źródłowych i o ile nie są umieszczone na stronie BIP Organizatora, przekazywane będą w wersji elektronicznej na wniosek zainteresowanych podmiotów.

Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaplanowane w nich warunki mają charakter wiążący do momentu zawarcia umowy z wybranym oferentem lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i nie mogą ulec zwiększeniu.

Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie o wyborze oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną zawiadomieni pozostali Oferenci.

Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.

Oferent, który zostanie zwycięzcą postępowania musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 5 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W wypadku jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną korzystniejszą ofertę.

V. Warunki jakie muszą spełniać Oferenci

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.

Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

Są bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa.

Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

VI. Załączniki:

 1. Formularz oferty cenowej,
 2. Oświadczenie Oferenta,
 3. Uchwała Nr XXIV/204/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2020 roku,
 4. Uchwała Nr XXVIII/230/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2020 roku,
 5. Uchwała Nr XXVIII/228/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020 – 2036.
 6. Sprawozdania budżetowe i finansowe, opinie RIO znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Gołdapi: www.bip.goldap.pl.

Pozostałe informacje będą przekazywane indywidualnie na prośbę zainteresowanych.


Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 10-11-2020 14:31:22
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 17-11-2020 13:36:20