Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w mieście Gołdap

Identyfikator postępowania na miniPortalu:

d804cbeb-4375-4de1-963b-ae83b14cb68b

Lista załączników do przetargu

 1. ogłoszeni o zamówieniu2021-OJS212-559184-pl.pdf
 2. SWZ.pdf
 3. SWZ.doc
 4. Załacznik nr 1 - Formularz oferty.docx
 5. Załącznik nr 2 - JEDZ espd-request(1).zip
 6. Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx
 7. Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy.doc
 8. Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających sie o zamówienie składane z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp.docx
 9. Załącznik nr 6 - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniajacego zasoby.docx
 10. Załącznik nr 7 - Wykaz narzedzi, wyposażenia zakładu lub urządzen technicznych.docx
 11. Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
 12. Załącznik nr 9 - wykaz punktów do odbioru zabudowa jednorodzinna teren miejski (część 1).pdf
 13. Załącznik nr 9 - wykaz punktów do odbioru zabudowa wielorodzinna terem miejski (część 1).pdf
 14. Załącznik nr 10 - Wykaz usług.doc
Status przetargu:zakończony

Dokumenty:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (wynik przetargu)
Autor: Magda Zymkowska
Data utworzenia: 02-11-2021 9:45:35
Autor edycji: Jolanta Sztabińska
Data edycji: 21-12-2021 9:02:56