XXXI sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 29.12.2020 r. r.

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20XXXI%20SESJI.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20XXXI%20SESJI.doc

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020– 2036

/files/files/Projekt%20zmiany%20w%20wpf%202020%281%29.pdf

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

/files/files/Projekt%20Uchwa%C5%82y%20zmiany%20w%202020%281%29.pdf

3) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Gołdap na lata 2021 – 2025

/files/files/Projekt%20Uchwa%C5%82y%281%29.pdf

/files/files/Program%20Przemoc%202021-2025%281%29.pdf

/files/files/projekt%20uchwa%C5%82y%20OPS%281%29.doc

/files/files/Program%20Przemoc%202021-2025%281%29.doc

4) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2021

/files/files/Uchwa%C5%82a_Program%202021_03.12.2020na%20rade%20r.%281%29.pdf

/files/files/Gminny%20Program%20Profilaktyki_2021%281%29.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a_Program%202021_03.12.2020na%20rade%20r.%281%29.docx

/files/files/Gminny%20Program%20Profilaktyki_2021%281%29.docx

5) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gołdap

/files/files/Projekt%20aglomeracja%281%29.pdf

/files/files/Uzasadnienie%20do%20uchwa%C5%82y%20aglomeracja%20Goldap%202020%281%29.pdf

/files/files/A0%281%29.pdf

/files/files/A1%281%29.pdf

/files/files/A2%281%29.pdf

/files/files/A3%281%29.pdf

/files/files/A4%281%29.pdf

/files/files/A5%281%29.pdf

/files/files/A6%281%29.pdf

/files/files/Projekt%20aglomeracja%281%29.doc

/files/files/Uzasadnienie%20do%20uchwa%C5%82y%20aglomeracja%20Goldap%202020%281%29.docx

6) przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gołdap na lata      2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” za lata 2018-2019

/files/files/UCHWA%C5%81A%20w%20sprawie%20przyj%C4%99cia%20raportu%20z%20wykonania%20PO%C5%9A-1%281%29.pdf

/files/files/GPO-Raport%20POS%CC%81%20gmina%20Go%C5%82dap%202018-2019_30112020_poprawione2%281%29.pdf

/files/files/UCHWA%C5%81A%20w%20sprawie%20przyj%C4%99cia%20raportu%20z%20wykonania%20PO%C5%9A-1%281%29.docx

/files/files/GPO-Raport%20POS%CC%81%20gmina%20Go%C5%82dap%202018-2019_30112020_poprawione2%281%29.docx

7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wschód od ulicy          Stadionowej w Gołdapi

/files/files/projekt%20Stadionowa%281%29.pdf

/files/files/za%C5%82%C4%85cznik_stadionowa_rysunek_uchwala%281%29.pdf

/files/files/projekt%20Stadionowa%281%29.docx

 

 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021-2036

/files/files/Projekt%20WPF%20na%202021-2036%281%29.pdf

uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2021 rok

/files/files/Projekt%20Uchwa%C5%82y%20na%202021%281%29.pdf

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

/files/files/UCHWA%C5%81A%20niewygasaj%C4%85ce%281%29.pdf

/files/files/UCHWA%C5%81A%20niewygasaj%C4%85ce%281%29.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 14-12-2020 20:52:25