XXXVII sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r.

 

W związku z XXXVII sesją nadzwyczajną Rady Miejskiej w Gołdapi w dniu 28.06.2021 r. sesja Rady Miejskiej w dniu 29.06.2021 r. zmienia nr sesji na kolejny tj. XXXVIII

PORZĄDEK SESJI:

/files/files/porz%C4%85dek%20XXXVII%20sesja.pdf

/files/files/porz%C4%85dek%20XXXVII%20sesja.doc

Raport o stanie Gminy Gołdap za rok 2020

/files/files/RAPORT%20O%20STANIE%20GMINY%20ZA%202020%20ROK%281%29.pdf

/files/files/RAPORT%20O%20STANIE%20GMINY%20POPRAWIONY.pdf

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gołdapi wotum zaufania

/files/files/projekt%20wotum%281%29.docx

/files/files/projekt%20wotum%281%29.pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2020 rok

/files/files/sprawozdanie%20roczne%20z%20wyk.%20bud%C5%BCetu%281%29.pdf

/files/files/zmieniaj%C4%85ce%20sprawozdanie%20z%20wyk.%20bud%C5%BCetu%281%29.pdf

/files/files/sprawozdanie%20finansowe_1057_V_2021%281%29.pdf

/files/files/sprawozdane%20finansowe%20za%202020%20rok.pdf

Uchwała Nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2020 rok oraz o innych materiałach towarzyszących wnioskowi o udzielenie absolutorium

/files/files/uchwa%C5%82a_rewizyjna.pdf

/files/files/opinia.rewizyjna%281%29.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a%20i%20%20PIsmo%20Komisji%20Rewizyjnej.doc

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawach:

1) wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gołdapi sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2020 r.

/files/files/opinia%20RIO%20nt.%20bud%C5%BCetu%202020.pdf

2) zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gołdapi z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

/files/files/zaopiniowanie%20wnioski%20rewizyjnej.pdf

Projekty uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2020 rok,

/files/files/Uchwa%C5%82a%20RM%20w%20sprawie%20zatwierdzenia%20sprawozdania%20finansowego%20wraz%20ze%20sprawozdaniem%20z%20wykonania%20bud%C5%BCetu%20za%202020%20rok%281%29.pdf

2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gołdapi za rok 2020,

/files/files/absolutorium%281%29.odt

/files/files/absolutorium%281%29.pdf

3) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021-2036,

/files/files/Projekt%20zmian%20WPF%202021-2036%2009.06.2021%281%29.pdf

4) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku,

/files/files/Projek%20zmian%20w%20%20bud%C5%BCecie%202021%2009.06.2021%281%29.pdf

/files/files/Za%C5%82%20NR%203%20autopoprawka%20ZADANIA%20I%20ZAKUPY%20INWESTYCYJNE%20ROCZNE%20I%20WIELOLETNIE%20PRZEWIDZIANE%20DO%20REALIZACJI%20W%202021%20R..pdf

5) zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania ze skweru i parkingu miejskiego na Placu Zwycięstwa w Gołdapi,

/files/files/uchwa%C5%82a%20regulamin%20parkingu%281%29.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20-%20do%20regulaminu%281%29.pdf

/files/files/uchwa%C5%82a%20regulamin%20parkingu%281%29.odt

6) ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.

/files/files/uchwa%C5%82a%20SPP%20akt%281%29.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20-%20SPP%281%29.pdf

/files/files/uchwa%C5%82a%20SPP%281%29.odt

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 14-06-2021 18:21:50
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 24-06-2021 15:45:30