Zarządzenie w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia i sprawozdania instytucji kultury za 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 625/III/2013

Burmistrza Gołdapi

z dnia 27 marca 2013 roku

 

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia i sprawozdania instytucji kultury za 2012 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn .zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przyjąć informacje o stanie mienia komunalnego i sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok według załączników do niniejszego Zarządzenia:

 

1) Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2012 rok - załącznik nr 1,

2) Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury - załącznik nr 2,

3) Zbiorczy bilans instytucji kultury - załącznik nr 3,

§ 2. Informacje, o której mowa w § 1. przedstawić Radzie Miejskiej w Gołdapi.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

files/fck/21/informacja_o_stanie_mienia_31_12_2012_pop_r_.pdf

files/fck/21/wykaz_mienia_komunalnego_31_XII_2012-1.pdf

files/fck/21/Zalacznik_nr_2.pdf

files/fck/21/Zalacznik_Nr_3__Bilans.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 28-05-2013 14:28:41
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 28-05-2013 14:28:41