Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 16.10.2020 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2016.10.2020.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2016.10.2020.doc

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy Gołdap,

/files/files/UCHWA%C5%81A%20zarz%C4%85dzanie%20%C5%9Bwietlicami.docx

2) wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawo kumulacji głosów,

/files/files/uchwa%C5%82a.doc

/files/files/uzasadnienie_13.doc

3) zespołu przyrodo-krajobrazowego Gołdapska Struga,

/files/files/projekt%20uchwa%C5%82y%20w%20sprawie%20zespo%C5%82u%20przyrodniczo%20-%20krajobrazowego%20Go%C5%82dapska%20Struga.doc

4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Gołdap, położonego na południowy -  wschód od ulicy Ekonomicznej w Niedrzwicy.

/files/files/2010_GO%C5%81DAP_sse_ustalenia_uchwala.doc

/files/files/2010_GO%C5%81DAP_sse_rysunek_uchwala-1.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 12-10-2020 17:52:44
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 12-10-2020 17:53:54