XXVIII sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 27.10.2020 r.

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

/files/files/Porz%C4%85dek%20sesji%20XXVIII.pdf

/files/files/Porz%C4%85dek%20sesji%20XXVIII.doc

1. Projekty uchwał w sprawach:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020 – 2036,

/files/files/Projekt%20WPF%202020-%20zmiana%20pa%C5%BAdziernik.pdf

/files/files/Autopoprawka_ZA%C5%81.%20NR%203%20_%20ZADANIA%20I%20ZAKUPY%20INWESTYCYJNE%20ROCZNE%20I%20WIELOLETNIE%20PRZEWIDZIANE%20DO%20REALIZACJI%20W%202020%20R.%20robiona%20poprawna%20wersja.xlsx

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku,

/files/files/Projekt%20zmiany%20w%20bud%C5%BCecie.pdf

3) zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2020 r.,

/files/files/emisja%20obligacji.pdf

/files/files/Go%C5%82dap%20-%20projekt%20uchwa%C5%82y%20emisyjnej%202020-1.doc

4) zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki, zarządzenia poboru inkasa, określenia terminów płatności i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

/files/files/op%C5%82ata%20miejscowa.pdf

/files/files/op%C5%82ata%20miejscowa%20-%20projekt%20uchwa%C5%82y.docx

5) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gołdap opłaty targowej oraz ustalenia wysokości i poboru opłaty targowej,

/files/files/op%C5%82ata%20targowa.pdf

/files/files/op%C5%82ata%20targowa%20-%20projekt%20uchwa%C5%82y.docx

6) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Gołdap oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej,

/files/files/op%C5%82ata%20uzdrowiskowa.pdf

/files/files/op%C5%82ata%20uzdrowiskowa%20-%20projekt%20uchwa%C5%82y.docx

7) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

/files/files/podatek%20od%20nieruchomo%C5%9Bci.pdf

/files/files/podatek%20od%20nieruchomo%C5%9Bci%20%28na%202021%20r.%29.doc

8) określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy Gołdap,

/files/files/UCHWA%C5%81A%20zarz%C4%85dzanie%20%C5%9Bwietlicami%282%29.docx

9) wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawo kumulacji głosów,

/files/files/uchwa%C5%82a%281%29.doc

/files/files/uzasadnienie_13%281%29.doc

10) zespołu przyrodo-krajobrazowego Gołdapska Struga,

/files/files/projekt%20uchwa%C5%82y%20w%20sprawie%20zespo%C5%82u%20przyrodniczo%20-%20krajobrazowego%20Go%C5%82dapska%20Struga%281%29.doc

11) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Gołdap, położonego na południowy - wschód od ulicy Ekonomicznej w Niedrzwicy.

/files/files/2010_GO%C5%81DAP_sse_ustalenia_uchwala%281%29.doc

/files/files/2010_GO%C5%81DAP_sse_rysunek_uchwala-1%281%29.pdf

Zapoznanie się z informacją o podmiotach, w których realizowane będą kontrolowane prace na cele społeczne oraz prace społecznie użyteczne na terenie miasta i gminy Gołdap w 2021 roku.

/files/files/Informacja_SESJA.pdf

/files/files/Informacja_SESJA_.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 19-10-2020 18:31:40
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 23-10-2020 13:51:19