Rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Gminy Gołdap w 2015 roku.

Zarządzenie nr 89/II/2015 Burmistrza Gołdapi z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Gminy Gołdap w 2015 roku z zakresu:
- wypoczynek dzieci i młodzieży,
- pomoc materialna dla uczniów i studentów,
- organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży,
- upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw,
- rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- ratownictwo wodne,
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

files/fck/278/Zarzadzenie_nr_89.pdf

files/fck/278/Zalacznik_do_zarzadzenia_nr_89.pdf

Zarządzenie nr 90/II/2015 Burmistrza Gołdapi z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Gminy Gołdap w 2015 roku z zakresu promocji gminy:

files/fck/278/Zarzadzenie_nr_90.pdf

files/fck/278/Zalacznik_do_zarzadzenia_nr_90.pdf

Zarządzenie nr 91/II/2015 Burmistrza Gołdapi z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w gminie Gołdap w 2015 roku:

files/fck/278/Zarzadzenie_nr_91.pdf

files/fck/278/Zalacznik_do_zarzadzenia_nr_91.pdf

Listy rankingowe Komisji Konkursowej ofert złożonych w konkursach ogłoszonych: Zarządzeniem nr 43/XII/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 grudnia 2014r., Zarządzeniem nr 44/XII/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 grudnia 2014r., Zarządzeniem nr 45/XII/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 grudnia 2014r.:
files/fck/278/Lista_rankingowa_do_konkursu_zadania_pozytek(1).pdf
files/fck/278/Lista_rankingowa_do_konkursu_zadania_promocja(1).pdf
files/fck/278/Lista_rankingowa_do_konkursu_zadania_sport(1).pdf

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 13-02-2015 9:17:05
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 13-02-2015 9:17:05