Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

 

Zarządzenie Nr 102/III/2011

Burmistrza Gołdapi

z dnia 28 marca 2011 roku

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 267,art.269 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn .zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok według załączników do niniejszego Zarządzenia:

 

1) zestawienie tabelaryczne:

- Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2010 rok – załącznik nr 1,

- Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2010 rok – załącznik nr 2,

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2010 rok – załącznik nr 3,

- Zadania inwestycyjne gminy w 2010r. - załącznik nr 4 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 -20011 za 2010 rok – załącznik nr 4a,

- Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2010 rok – załącznik nr 5,

- Wydatki jednostek pomocniczych za 2010 rok – załącznik nr 6,

- Prognoza kwoty długu gminy za 2010 rok – załącznik nr 7,

- Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu za 2010 rok – załącznik nr 7a,

- Przychody i rozchody budżetu za 2010 rok – załącznik nr 8,

- Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych za 2010 rok – załącznik nr 9,

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2010 rok – załącznik nr 10,

- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2010 rok – załącznik nr 11,

- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 12,

- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego – załącznik nr 13.

 

2) opis realizacji:

- dochodów – załącznik nr 14,

- wydatków – załącznik nr 15,

- zadań inwestycyjnych – załącznik nr 16,

 

3) Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2010 rok samorządowych instytucji kultury – załącznik 17,

4) Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2010 rok – załącznik 18,

5) Zbiorczy bilans jednostki budżetowej – załącznik 19,

6) Zbiorczy bilans instytucji kultury – załącznik 20,

7) Bilans wykonania budżetu za 2010 r. - załącznik nr 21.

 

§ 2. Informacje, o której mowa w § 1. przedstawić Radzie Miejskiej w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Warmińsko-Mazurskiego.

 

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

 

files/fck/21/Dochody_2010.xls - Załącznik Nr 1

files/fck/21/Wydatki_2010.xls - Załącznik Nr 2

files/fck/21/Zalaczniki_do_budzetu_2010.xls - Załączniki Nr 3 - 13

files/fck/21/Opisowka_-_Dochody.doc - Załącznik Nr 14

files/fck/21/Opisowka_-_Wydatki.doc - Załącznik Nr 15

files/fck/21/Opisowka_-_Inwestycje.doc - Załącznik Nr 16

files/fck/21/Opisowka_-_DK_i_Biblioteka.doc - Załącznik Nr 17

files/fck/21/Mienie_komunalne_2010.pdf - Załącznik Nr 18 - Mienie komunalne

files/fck/21/Bilans_2010.xls - Załączniki Nr 19 i 20

files/fck/21/Bilans_-_Dochody.xls - Załącznik Nr 21

 

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 31-05-2011 9:32:27