PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI PAŹDZIERNIK 2022

AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI


Podstawowa kwota dotacji na rok 2022, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych (wiejskich) prowadzonych przez inne niż Gmina Gołdap osoby prawne i osoby fizyczne.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 4 i art. 44 oraz art. 46 ust. 1 oraz art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2082 ze zm.) oraz art. 24 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2022 poz. 1730)  Gmina Gołdap ogłasza:

  1. podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych obowiązująca od 1 stycznia 2022 wynosi 10 944,20 zł.
  2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 200, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 0, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 0.
  3. podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych obowiązująca od 1 stycznia 2022 wynosi 7 070,93 zł.
  4. statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gołdap wynosi 415, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach wynosi 4,65, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach wynosi 48,33.
  5. wskaźnik zwiększający na rok 2022 dla publicznych szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców niebędących szkołami specjalnymi, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi 2,107.

27.10.2022 r.

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto


Od listopada 2022 PKD dla:
a) przedszkola wynosi 12 x 912,02 zł
b) oddziału przedszkolnego wynosi 12 x 589,24 zł

  • Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych niesamorządowych stanowi 75% PKD dla przedszkoli.
  • Kwota dotacji dla punktu przedszkolnego niepublicznego niesamorządowego wynosi 40% PKD przedszkoli.

Na rok 2022 wskaźnik dla szkoły publicznej niesamorządowej wynosi 2,107.

KWOTY MIESIĘCZNYCH DOTACJI NA ROK 2022 r:

TYP

PKD 100%

PKD 75%

PKD 40%

WSKAŹNIK

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

912,02 zł

 

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ

589,24 zł

 

 

 

PRZEDSZKOLE NIESAMORZĄDOWE NIEPUBLICZNE

 

684,01 zł

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PUBLICZNY NIESAMORZĄDOWY

589,24 zł

 

 

 

PUNKT PRZEDSZKOLNY NIEPUBLICZNY NIESAMORZĄDOWY

 

 

364,81 zł

 

WSKAŹNIK ZWIĘKSZAJĄCY

 

 

 

2,107

a) przedszkole niepubliczne niesamorządowe 684,01 zł.
b) oddziały przedszkolne publiczne niesamorządowe = 589,24 zł
c) punkty przedszkolne niesamorządowe niepubliczne = 364,81 zł

Statystyczna liczba dzieci = suma 2/3 stan na dzień 30.09.2021 i 1/3 stan na dzień 30.09.2022
a) przedszkola gminne: 200.
b) oddziały przedszkolne szkół podstawowych samorządowych: 415
c) dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach: 0
d) dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach przedszkolnych: 4,65
e) dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych samorządowych: 48,33

Dotacje będą przekazane w listopadzie 2022 r., z uwzględnieniem różnicy kwot wypłaconych w okresie od stycznia 2022 r. do października 2022 r.

28.10.2022 r.

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

 

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 28-10-2022 17:58:05
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 28-10-2022 18:11:08