SYGNALIŚCI

Zarządzenie nr 1286/XII/2021
Burmistrza Gołdapi

z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Gołdapi procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.), Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U.UE.L.2019.305.17 z 2019.11.2016) oraz § 44 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Gołdap stanowiącym załącznik do zarządzenia Burmistrza Gołdapi nr 883/II/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Gołdapi zarządzam, co następuje:

§ 1. Wdrażam w Urzędzie Miejskim w Gołdapi procedurę zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Powołuję Pełnomocnika ds. zgłaszania nieprawidłowości w celu bieżącej obsługi procedury informowania o nieprawidłowościach oraz powołuję komisję ds. zgłaszania nieprawidłowości w następującym składzie:

  1. Przewodniczącą komisji – Marta Janko – Pełnomocnik ds. zgłaszania nieprawidłowości,
  2. Zastępca Przewodniczącej komisji – Karolina Burba – Zastępca Pełnomocnika
    ds. zgłaszania nieprawidłowości,
  3. Członek Komisji – Sebastian Liwak – Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  4. Członek Komisji – Marcin Bogdan – Radca Prawny.

2. Zobowiązuję pracowników Urzędu Miejskiego w Gołdapi do współpracy merytorycznej przy rozpatrywaniu zgłoszeń.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. zgłaszania nieprawidłowości oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

§ 4. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników Urzędu Miejskiego w Gołdapi w sposób zwyczajowo przyjęty oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 17-12-2021 9:05:39
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 17-12-2021 16:26:59