Uchwała budżetowa

 

UCHWAŁA Nr XL/239/2006

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 16 lutego 2006 r.


w sprawie budżetu na rok 2006.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:


§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 45.637.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:


a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.693.185 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,


b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 142.000 zł.


§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 50.348.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.


2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:


1) wydatki bieżące kwotę 37.891.360 zł, w tym na:


a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.483.910 zł,


b) dotacje 1.960.000 zł,


c) wydatki na obsługę długu gminy 550.000 zł,


d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 378.000 zł,


2) wydatki inwestycyjne w 2006 r. w wysokości 12.456.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 2007 - 25.591.867 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, tj: 2006 r. - 12.456.640 zł, 2007 r. - 8.298.634 zł.


4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.


5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:


a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.693.185 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,


b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 142.000 zł,


c) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.


§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4.711.000 zł są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 4.711.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.


§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 8.918.585 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.


2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 7a.


3. Uchwala się przychody w wysokości 6.350.948 zł i rozchody w wysokości 1.639.948 zł, stanowiące załącznik Nr 8.


§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 474.320 zł; wydatki w wysokości 477.472 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.


§ 6. Uchwala się dotacje dla:


a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.337.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,


b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 303.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,


c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo wychowawczych w wysokości 265.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,


d) publicznych szkół artystycznych w wysokości 55.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 14 w wysokości:


- przychody – 90.000 zł,


- wydatki – 200.000 zł.


§ 8. Tworzy się rezerwy:


1) ogólna w wysokości 50.000 zł,


2) celową na oświatę w wysokości 202.000 zł.


§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na:


1) finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa,


2) finansowanie wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości zadania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.


§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:


1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 700.000 zł,


2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegającymi na przeniesieniach wydatków rzeczowych, wynagrodzeń, pod warunkiem nie zwiększania ogólnych kwot wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym dziale,


3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.


§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7.050.948 zł oraz poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2006 w wysokości 378.000 zł.


§ 12. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.


2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

Remigiusz Karpiński