Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 


GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GOŁDAPI


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi, podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Większość osób uzależnionych, doświadczając negatywnych konsekwencji swojego picia, próbuje samodzielnie poradzić sobie z problemem. Uzależnieni starają się okresowo powstrzymać od spożywania alkoholu lub ograniczyć jego ilość, zmieniają rodzaje trunków, czas i miejsce picia, przyjmują leki uspokajające lub nasenne, czasem przeciwdepresyjne, wszywają Esperal, składają przysięgi w Kościele. Próby te jednak kończą się niepowodzeniem, a jednocześnie uzależnieni nie szukają pomocy specjalistycznej i reagują sprzeciwem na propozycję skorzystania z leczenia w placówce lecznictwa odwykowego. W związku z tym, osoby uzależnione częściej trafiają do lecznictwa odwykowego na skutek presji otoczenia (rodziny, pracodawcy, sądu) niż w wyniku własnej refleksji i wynikającej z niej decyzji.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

  1. rozpad życia rodzinnego

  2. demoralizację nieletnich

  3. uchylają się od pracy

  4. systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Siedziba:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi

Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe
ul. Partzantów 31 pok. 72  (II piętro)
19-500 Gołdap

tel. 570 750 099

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi:

1. Dorota łasica - Przewodniczący

2. Jolanta Kabat - Sekretarz 

3. Ryszard Antolak - Członek 

4. Czesława Borkowska - Członek 

5. Zofia Burel - Członek 

6. Celina Ostrowska  - Członek 

7. Mirosława Poniatowska - Członek  

Wnioski w sprawie procedury zmierzającej do orzeczenia postanowienia o przymusowym leczeniu można składać w godzinach pracy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. Wzór wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego stanowi załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi. 


PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY (PIK)

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, ICH RODZIN i OFIAR PRZEMOCY

 ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY GOŁDAP


Oferta Punktu Gminy Gołdap obejmuje:

  • konsultacje z zakresu terapii uzależnień, oraz terapii przemocy w rodzinie,

  • grupę wsparcia dla osób uzależnionych , które odbyły terapię na poziomie podstawowym i utrzymują abstynencję,

  • konsultacje prawne (po wcześniejszym umówieniu się),

  • możliwość otrzymania informacji na temat ośrodków leczenia uzależnień. 

Siedziba:

Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dla Osób Uzależnionych, Ich Rodzin i Ofiar Przemocy
Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe
ul. Partyzantów 31, pok. 72 (II piętro)
19-500 Gołdap
tel. 570 750 099

czynny:
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:    8.00 - 16.00  oraz 16.00 - 18.00 zajęcia grupy wsparcia (dla osób, które zakończyły program podstawowej terapii uzależnienia)
Przyjmuje: Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień – Jolanta Kabat

Konsultacje prawne

Przyjmuje: Prawnik - Barbara Woźniak

pierwszy i drugi wtorek każdego miesiaca w godz. 16:00 - 18:00

Terminy konsultacji z prawnikiem w 2023 r.:


-wtorek: (03.01.2023 r., 10.01.2023 r., 07.02.2023 r., 14.02.2023 r., 07.03.2023 r., 14.03.2023 r. , 04.04.2023 r., 11.04.2023 r., 09.05.2023 r., 23.05.2023 r., 06.06.2023 r., 13.06.2023 r., 04.07.2023 r., 11.07.2023 r., 01.08.2023 r., 08.08.2023 r. (zdalnie), 05.09.2023 r., 12.09.2023 r., 03.10.2023 r., 10.10.2023 r., 07.11.2023 r., 14.11.2023 r.


Konsultacje i porady w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym udzielane są w trybie stacjonarnym. 

Istnieje również możliwość skorzystania z pomocy świadczonej przez Punkt za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji: kontaktu telefonicznego.

W celu skorzystania z porady lub konsultacji za pośrednictwem zdlanych środków komunikacji - należy wcześniej dokonać zapisu  pod nr tel.: 570 750 099.

Porady w PIK są bezpłatne.

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-10-2014 14:31:40
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 24-11-2023 12:32:05