Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GOŁDAPI

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi, podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Większość osób uzależnionych, doświadczając negatywnych konsekwencji swojego picia, próbuje samodzielnie poradzić sobie z problemem. Uzależnieni starają się okresowo powstrzymać od spożywania alkoholu lub ograniczyć jego ilość, zmieniają rodzaje trunków, czas i miejsce picia, przyjmują leki uspokajające lub nasenne, czasem przeciwdepresyjne, wszywają Esperal, składają przysięgi w Kościele. Próby te jednak kończą się niepowodzeniem, a jednocześnie uzależnieni nie szukają pomocy specjalistycznej i reagują sprzeciwem na propozycję skorzystania z leczenia w placówce lecznictwa odwykowego. W związku z tym, osoby uzależnione częściej trafiają do lecznictwa odwykowego na skutek presji otoczenia (rodziny, pracodawcy, sądu) niż w wyniku własnej refleksji i wynikającej z niej decyzji.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

  1. rozpad życia rodzinnego

  2. demoralizację nieletnich

  3. uchylają się od pracy

  4. systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Siedziba:
Centrum-Dydaktyczno Szkoleniowe
ul. Partzantów 31 pok. 72  II piętro
19-500 Gołdap

tel. 570 750 099

Przewodniczaca GKRPA - Dorota Łasica
Sekretarz GKRPA - Jolanta Kabat

Członkowie: Ryszard Antolak, Czesława Borkowska, Zofia Burel, Celina Ostrowska, Mirosława Poniatowska

Wnioski w sprawie procedury zmierzającej do orzeczenia postanowienia o przymusowym leczeniu można składać w godzinach pracy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.

 

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY (PIK)

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, ICH RODZIN ORAZ OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY GOŁDAP

 

Oferta Punktu Gminy Gołdap obejmuje:

  • konsultacje z zakresu terapii uzależnień, oraz terapii przemocy w rodzinie,

  • grupę wsparcia dla osób uzależnionych , które odbyły terapię na poziomie podstawowym i utrzymują abstynencję,

  • konsultacje prawne (po wcześniejszym umówieniu się),

  • możliwość otrzymania informacji na temat ośrodków leczenia uzależnień. 

Siedziba:
Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe
ul. Partyzantów 31, piętro II, pokój nr 72
19-500 Gołdap
tel. 570 750 099

czynny:
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:    8.00 - 16.00  oraz 16.00 - 18.00 zajęcia grupy wsparcia (dla osób, które zakończyły program podstawowej terapii uzależnienia)
Przyjmuje Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień – Jolanta Kabat

Konsultacje prawne: pierwszy i drugi wtorek każdego miesiaca w godz. 16:00 - 18:00

Terminy konsultacji z prawnikiem w 2023 r. 

-wtorek: (03.01.2023 r., 10.01.2023 r., 07.02.2023 r., 14.02.2023 r., 07.03.2023 r., 14.03.2023 r. , 04.04.2023 r., 11.04.2023 r., 09.05.2023 r., 23.05.2023 r., 06.06.2023 r., 13.06.2023 r.

Przyjmuje Prawnik - Barbara Woźniak

Konsultacje i porady w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym udzielane są w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Z uwagi na trwający stan epidemiczny wywołanym COVID-19, istnieje również możliwość skorzystania z pomocy świadczonej przez Punkt za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji: kontaktu telefonicznego.

W obydwu przypadkach, w celu skorzystania z porady lub konsultacji, należy wcześniej dokonać zapisu (dla zwiększenia bezpieczeństwa preferowane są zapisy telefoniczne) pod nr tel.: 570 750 099.

Porady w PIK są bezpłatne.

 

HARMONOGRAM KONTROLI

 punktów sprzedaży napojów alkoholowych : do spożycia w miejscach sprzedaży / do spożycia poza miejscem sprzedaży  na rok 2023: 

Zakres Kontroli:

- kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

- sprawdzenie posiadanych zezwoleń;

- sprawdzenie wiarygodności oświadczeń  o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, weryfikacja wydruków z kas fiskalnych;

- sprawdzenie przestrzegania innych zasad: niezgodna z prawem promocja i reklama napojów alkoholowych, brak w miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych informacji o szkodliwości spożywania alkoholu, zatrudnienie osób nieletnich do sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-10-2014 14:31:40
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 01-06-2023 13:00:35